> Zarządzenie nr 156/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2022 r.

Zarządzenie nr 156/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2022 r.


w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków - Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Komańcza na rok 2022

Na podstawie art. 65 ust. 11-12, 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568 z póź. zm.) oraz Uchwały nr XLVII/390/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 października 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2022 rok.

WÓJT GMINY zarządza :

§1

Ustala się plan finansowy dla rachunku dochodów i wydatków na którym gromadzone będą środki w ramach- Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Komańcza na rok 2022 na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza”- 2 940 000,00 zł

DOCHODY

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

758

   

Różne rozliczenia

2 940 000,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

2 940 000,00

 

6370

Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

2 940 000,00

     

RAZEM

2 940 000,00

 

WYDATKI

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

600

   

Transport i łączność

2 940 000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

2 040 000,00

 

6370

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

2 040 000,00

 

60017

 

Drogi wewnętrzne

900 000,00

   

6370

Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

900 000,00

     

RAZEM

2 940 000,00

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Data wytworzenia: 2022-10-31
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-09 08:48:38
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 82