> Uchwała nr L/410/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

Uchwała nr L/410/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.


w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2023”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1327 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Uchwala się „Program współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, na rok 2023”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.


Data wytworzenia: 2022-11-28
Sporządzone przez: Maria Błażowska (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-12-06 09:28:00
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 231