> Uchwała nr L/406/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.

Uchwała nr L/406/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm ).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Uchwały Nr L/405/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok oraz Uchwały Nr L/411/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:

-    w 2022 roku:
1.    Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 348 729,37 zl
w tym:
-    dochody bieżące o kwotę 348 729,37 zł
2.    Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 571 169,15 zl
w tym:
-    wydatki bieżące o kwotę 571 169,15 zł
3.    Zmniejsza się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 10 000,00 zl
w tym:
- wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł
3. Zwiększa się przychody budżetu Gminy Komańcza o kwotę 212 439,78 zł - § 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

§2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-11-28
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-06 09:16:22
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 271