> Uchwała nr XLVIII/404/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 listopada 2022r.

Uchwała nr XLVIII/404/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 listopada 2022r.


w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm ).

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1

Na podstawie Zarządzenia Nr 152/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 154/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 157/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 7 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 163/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok, Zarządzenia Nr 166/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2022 rok oraz Uchwały Nr XLIX/403/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza określonej w załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza:
- w 2022 roku:
1.    Zwiększa się dochody Gminy Komańcza o kwotę 537 929,04 zl
w tym:
-    dochody bieżące o kwotę 537 929,04 zł
2.    Zwiększa się wydatki Gminy Komańcza o kwotę 537 929,04 zł
w tym:
-    wydatki bieżące o kwotę 537 929,04 zł

§2

Określa się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Komańcza wraz z prognozowaną kwotą długu na lata 2022-2030 w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Określa się wykaz przedsięwzięć Gminy Komańcza w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

W uchwale Nr XXXIX/308/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza w § 4 pkt 2 dodaj e się tiret 14, który otrzymuje brzmienie:
-    przeprowadzenia audytu wewnętrznego do kwoty 25 000,00 zł.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-11-22
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-05 14:40:15
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 71