> Uchwała nr XLVIII/402/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 listopada 2022r.

Uchwała nr XLVIII/402/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 22 listopada 2022r.


w sprawie upoważnienie Wójta Gminy Komańcza do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych na 2023 rok.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „e”, w zawiązku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje :

§1

Upoważnia się Wójta Gminy Komańcza do zaciągnięcia zobowiązań w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2022 rok tj. 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100).

§2

Zobowiązania, o których mowa w § 1 pokryte zostaną z budżetu Gminy Komańcza na rok 2023 z wpłat mieszkańców z tytułu zapłaty za preferencyjny zakup paliwa stałego.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-11-22
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-12-05 14:34:24
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 152