> Uchwała nr XLVIII/399/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.

Uchwała nr XLVIII/399/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.


w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.1.6.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 10 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.1297 z późn. zm.),

Rada Gminy Komańcza uchwala co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na zawarcie Aneksu Nr 4 do Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.1.6.2017.L zawartego w dniu 27 stycznia 2017 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie, zaakceptowanego Uchwałą Nr XXXVII/140/16 Rady Gminy Komańcza z dnia 28 grudnia 2016r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.

§2.

Projekt Aneksu Nr 4 do porozumienia, o którym mowa w §1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-10-26
Sporządzone przez: Kamila Sobolak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-21 14:52:58
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 34