> Uchwała nr XLVIII/398/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.

Uchwała nr XLVIII/398/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 26 października 2022r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Turzańsk i Prełuki, dotyczących zmiany granic obrębów geodezyjnych wsi Turzańsk i Prełuki

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), § 7 ust. 1 pkt 1 Statutu Gminy Komańcza stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr VI/56/2019 Rady Gminy Komańcza z dnia 29 marca 2019r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2019r. poz. 2421) oraz § 3 ust. 1 i 2 Uchwały nr XX/82/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 2 grudnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2011 r. poz. 3715)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

  1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami obrębów Turzańsk i Prełuki celem wyrażenia opinii mieszkańców na temat zmiany granic obrębów geodezyjnych
    wsi Turzańsk i Prełuki.
  2. Obszar planowanych zmian przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Konsultacje zostaną przeprowadzone na zasadach określonych w Uchwale nr XX/82/11 Rady Gminy Komańcza z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
z mieszkańcami Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2011 r. poz. 3715).

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w sołectwie Turzańsk i wsi Prełuki.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-10-26
Sporządzone przez: Justyna Sawczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-11-21 14:50:04
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 31