> Zarządzenie nr 126/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2022 r.

Zarządzenie nr 126/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2022 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), w związku z art. 53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz.1129 z późn.zm.)

zarządzam, co następuje

§1

Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Komańcza”.

§2

W skład Komisji Przetargowej wchodzą:

  1. Zastępca Wójta Gminy Paweł Rysz - Przewodniczący,
  2. Inspektor Iwona Miszczyszyn - Sekretarz,
  3. Inspektor Bogdan Wiktora - Członek komisji,
  4. Inspektor Tomasz Zielińskiego - Członek komisji.

§3

Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa Regulamin pracy komisji przetargowej zatwierdzony Zarządzeniem Nr 32/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 24 marca 2021 r.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-09-13
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-18 11:32:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 91