> Zarządzenie nr 141/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 października 2022 r.

Zarządzenie nr 141/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 11 października 2022 r.


w sprawie zmian w budżecie gminy Komańcza na 2022 r.

Na podstawie art. 212 art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.)

WÓJT GMINY zarządza :

§1

  1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetowych o kwotę 121 990,01 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

120 407,01

 

01095

 

Pozostała działalność

120 407,01

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

120 407,01

750

   

Administracja publiczna

990,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

990,00

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

990,00

852

   

Pomoc społeczna

593,00

 

85295

 

Pozostała działalność

593,00

 

2100

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

-Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży- 593,00 zł

593,00

 

   

RAZEM

121 990,01

  1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetowych o kwotę 121 990,01 zł

Dział

Rozdz.

§

Treść

Kwota w zł.

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

120 407,01

 

01095

 

Pozostała działalność

120 407,01

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

137,52

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

19,60

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

789,80

4300

Zakup usług pozostałych

614,00

4430

Różne opłaty i składki

118 046,09

750

   

Administracja publiczna

990,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

990,00

 

4010

Wynagrodzenie osobowe pracowników

740,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

50,00

852

   

Pomoc społeczna

593,00

 

85295

 

Pozostała działalność

593,00

 

3290

Świadczenie społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP

593,00

 

   

RAZEM

121 990,01

§2

Wyodrębnia się dochody i wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Dział

Rozdział

§

Treść

Dochody

Wydatki

Zwiększe.

Zmniejsz

Zwiększen.

Zmniejsze.

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

120 407,01

 

120 407,01

 

 

 

01095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostała działalność

120 407,01

 

120 407,01

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

120 407,01

     

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

800,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

   

137,52

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

   

19,60

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

   

789,80

 

4300

Zakup usług pozostałych

   

614,00

 

4430

Różne opłaty i składki

   

118 046,09

 

750

 

 

Administracja publiczna

990,00

 

990,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

990,00

 

990,00

 

 

2010

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)

990,00

     

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

   

740,00

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

   

200,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy

   

50,00

 

 

   

RAZEM

121 397,01

-

121 397,01

 

§3

- Określa się dochody i wydatki wynikające z ustawy z dnia 23 marca 2022 roku
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 z późn. zm.) pochodzące z Funduszu Pomocy
w kwocie 593,00 na:

- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - 593,00 zł.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data wytworzenia: 2022-10-11
Sporządzone przez: Katarzyna Rzepka (Skarbnik Gminy Komańcza)
Data udostępnienia: 2022-10-18 10:41:59
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 176