> Uchwała nr XLVII/394/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 października 2022 r.

Uchwała nr XLVII/394/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 października 2022 r.


w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na działania patonaukowców modyfikujących genom różnych zwierząt.

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Po zapoznaniu się z treścią skargi na działania patonaukowców modyfikujących genom różnych zwierząt postanawia się uznać skargę za niezasługującą na uwzględnienie.

§2.

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Komańcza do powiadomienia wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-10-06
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-12 14:47:36
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 198