> Uchwała nr XLVII/393/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 października 2022 r.

Uchwała nr XLVII/393/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 października 2022 r.


w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2000) po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Komańcza 

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Po zapoznaniu się z wnioskiem dotyczącym wystąpienia do PKP PLK o montaż tablic przystankowych na osiedlu w Rzepedzi i udostepnienia terenu przy torowisku, jako dogodne miejsce do wsiadania, postanawia się przekazać wniosek organowi właściwemu do jego rozpoznania – Wójtowi Gminy Komańcza.

§2.

Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§3.

Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wnioskodawcy o treści uchwały, powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-10-06
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-10-12 14:45:11
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 62