> Uchwała nr XLVII/392/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 października 2022 r.

Uchwała nr XLVII/392/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 6 października 2022 r.


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r., poz. 559 z zm.) w zw. z art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 530 z zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834) w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r., w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1960),

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Komańcza – Pana Romana Bzdyk w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 10.250,00 zł;
  2. dodatek funkcyjny w kwocie: 3.150,00 zł;
  3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 4.020,00 zł;
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 8 % wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 820,00 zł.

§2.

Ponadto Wójtowi Gminy zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§3.

Traci moc uchwała nr XXXVII/297/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komańcza.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-10-06
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2022-10-12 13:35:12
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 218