> Zarządzenie nr 115/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 sierpień 2022 r.

Zarządzenie nr 115/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 26 sierpień 2022 r.


w sprawie dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Komańcza

Na podstawie Art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1941, z 2022 r. poz. 974.), Art. 7. ust.1 pkt. 5, pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), Zarządzenia Nr 111/2022 Wojewody Podkarpackiego z dnia 12 maja 2022 roku, w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w województwie podkarpackim, Zarządzenia Nr 57/2022 Starosty Sanockiego z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w powiecie sanockim:

zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się do użytku „Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Komańcza”, zwany dalej Planem dystrybucji.

§2

 1. Plan dystrybucji został opracowany i obowiązuje na okres wystąpienia sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych, zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w celu zapewnienia jak najszybszego dostarczenia preparatów stabilnego jodu dla mieszkańców Gminy Komańcza.
 2. Plan dystrybucji uruchamia się w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego.
 3. Plan stanowi podstawę do wydawania preparatów jodu w formie tabletek dla poszczególnych grup ryzyka.

§3

 1. Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego podlega aktualizacji w części dotyczącej ilości tabletek jodku potasu wyliczonych przez Wojewodę zgodnie z podziałem określonym dla liczebności poszczególnych grup ryzyka.
 2. Aktualizacja, o której mowa w ust. 1 odbywa się raz na dwa lata.

§4

 1. Na Gminny Punkt Dystrybucji Preparatów Stabilnego Jodu w Gminie Komańcza wyznacza się siedzibę Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy,
 2. Na Punkty Wydawania Preparatów Stabilnego Jodu na terenie Gminy Komańcza wyznacza się:
  1. Gminny Ośrodek Zdrowia w Komańczy, Komańcza 161,
  2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Rzepedzi, Rzepedź ul. Osiedle A 19.
 3. Na zapasowe Punkty Wydawania Preparatów Stabilnego Jodu na terenie Gminy Komańcza wyznacza się:
  1. Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Komańczy, Komańcza 175.
  2. Siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi, Rzepedź ul. Osiedle A 19A.

§5

Za odbiór preparatów stabilnego jodu z powiatowego punktu dystrybucji, rozdział na Gminne Punkty Wydawania, jego wydawanie mieszkańcom i sporządzenie dokumentacji zgodnie
z planem dystrybucji odpowiada Kierownik SPZPOZ w Komańczy.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. obrony, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

§7

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§9

Traci moc ZARZĄDZENIE Nr 84/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w Gminie Komańcza.


Data wytworzenia: 2022-08-26
Sporządzone przez: Jacek Kowalski (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-16 13:26:58
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 223