> Zarządzenie nr 127/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 września 2022 r.

Zarządzenie nr 127/2022 Wójta Gminy Komańcza z dnia 14 września 2022 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022 r. poz. 559 ze zm.), na podstawie § 1 ust. 1 pkt 20 i 47 Uchwały Nr XX/168/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 czerwca 2020r. oraz § 1 ust. 3 pkt 1,2,3,4 i 6 Uchwały Nr XLV/373/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Komańcza zarządza co następuje:

przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Komańcza

§1

Lp.

Numer ewid.

nieruch.

Pow. działki

 Numer KW

Położenie

Opis nieruch.

Cena nieruchomości (netto)

1.

181/2

0,0399 ha

KS1S/00027559/8

Rzepedź

nieruchomość gruntowa (PsV)

4 000,00 zł

2.

177/4

0,0873 ha

KS1S/00027918/3

Turzańsk

nieruchomość gruntowa (PsIV)

10 800,00 zł

3.

239/2

0,1154 ha

KS1S/00072934/1

Kulaszne

nieruchomość gruntowa (PsIII)

7 500,00 zł

4.

297/10,

298/2

0,1154 ha, 0,0305 ha

KS1S/00050674/0

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa (PsIV, PsV; PsIV)

49 000,00 zł

5.

376

0,6872 ha

KS1S/00030494/8

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa (W-PsVI)

 21 000,00 zł

6.

469/4

0,0227 ha

KS1S/00030494/8

Wisłok Wielki

nieruchomość gruntowa (PsV, dr)

4 300,00 zł

§2

Niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komańcza przez okres 21 dni, informacja o wywieszeniu tego wykazu ogłoszona w prasie lokalnej oraz miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na stronie internetowej Urzędu. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać wnioski w terminie do 27.10.2022 r.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-09-14
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-16 08:53:18
Rodzaj zamówienia: Zarządzenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 152