> Uchwała nr XLV/376/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/376/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza

Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz §12 ust. 1 i ust. 4 pkt 1 Uchwały Nr XXXIII/165/2017 Rady Gminy Komańcza dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Komańcza (Dz. Urz. Woj. Podkar. z 2017 r. poz. 2751 ze zm.)

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1.

Wyraża się zgodę na zamianę niezabudowanej nieruchomości gminnej o nr ewid.: 355/2 o powierzchni 0,1523 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Radoszyce, dla której Sąd Rejonowy w Sanoku prowadzi księgę wieczystą Nr KS1S/00063880/1, za niezabudowane nieruchomości o nr ewid.: 218/9, oraz 316/1, o łącznej powierzchni 0,0708 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Radoszyce, stanowiące własność osób fizycznych.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2022-08-30
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 12:57:04
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 166