> Uchwała nr XLV/372/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Uchwała nr XLV/372/2022 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 sierpnia 2022 r.


w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 42 ust. 7 pkt 3 lit. b w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1762 ze zm.) oraz art. 29 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116), po uzyskaniu opinii reprezentatywnych organizacji związkowych

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza w wymiarze 22 godzin tygodniowo.

§2

Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza w wymiarze 20 godzin tygodniowo.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komańcza.

§4

Traci moc Uchwała Nr XLVII/237/2018 Rady Gminy Komańcza z dnia 14 września 2018 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Komańcza.

§5

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.


Data wytworzenia: 2022-09-30
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-13 12:41:08
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 129