> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 września 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 września 2022 r.


o wydanej decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji o odmowie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.: „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej” przewidzianej do realizacji na działkach nr 5, 18/21 położonych w obrębie ew. Prełuki oraz nr 161/3, 161/4, 160/1 położonych w obrębie ew. Rzepedź.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2022-09-07
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-09-12 13:00:03
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 143