> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 sierpnia 2022 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 08 sierpnia 2022 r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r. poz. 503)

ZAWIADAMIAM

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję własną Nr P/4/2022 znak Zp.6733.2.2022 z dnia 07 kwietnia 2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

Budowa sieci oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Smolnik, przewidzianej do realizacji na części działek nr ew. 127, 165, 176, 212, 214/5, 213, 170/1, 211/3, 210/5 obręb – 0020 Smolnik.

W związku z powyższym informuje się każdego kto ma interes prawny, o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty wywieszenia na tablicach ogłoszeń oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.


Data wytworzenia: 2022-08-08
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-08-17 10:48:53
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 179