> Protokół nr XLIII z obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 30 maja 2022 r.

Protokół nr XLIII z obrad XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 30 maja 2022 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XLIII sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 12 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Kurinka Paweł
 7. Milasz Wiesław
 8. Mokrzycka Joanna
 9. Orzechowski Roman
 10. Pasiniewicz Adam
 11. Perun Andrzej
 12. Piechocki Robert

Radni nieobecni:

 1. Jarosz Joanna
 2. Kopylec Włodzimierz
 3. Trzaska Piotr

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – potrzeby inwestycyjne.

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:

 • utworzenia Związku Międzygminnego – Zagłębie Ambitnej Turystyki,
 • zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami. Porządek obrad ze zmianami został przyjęty 12 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: XLII z 27 kwietnia 2022r.

Radni nie wnieśli uwag i protokół został przyjęty w wyniku głosowania 12 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r. (zał. nr 4 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022r. i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 5 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIII/343/2022

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (proj. II) (zał. nr 6 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały i przedstawiła autopoprawki – w planach dochodów budżetowych w dziale 758 „Różne rozliczenia” wprowadza się „subwencję ogólną z budżetu państwa” w kwocie 128 877,00 zł (na podwyżki dla nauczycieli).

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (proj. II) wraz z autopoprawką i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 7 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała wraz z autopoprawką została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIII/344/2022

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (zał. nr 8 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIII/345/2022

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2021r. (zał. nr 10 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komańczy za 2021r. i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 11 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIII/346/2022

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie terminu uiszczania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (zał. nr 12 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie terminu uiszczania ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 13 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIII/347/2022

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych (zał. nr 14 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu).

W głosowaniu nie brali udziału Radni: Wiesław Milasz, Andrzej Perun, Paweł Kurinka (strażacy ochotnicy).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 9 „za”.

Uchwała Nr XLIII/348/2022

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Komańcza na lata 2022-2026 (zał. nr 16 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Komańcza na lata 2022-2026  i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIII/349/2022

Ad. 12

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Komańcza na lata 2022-2026
(zał. nr 18 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Komańcza na lata 2022-2026  i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 19 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIII/350/2022

Ad. 13

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego – Zagłębie Ambitnej Turystyki (zał. nr 20 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały. Wspólnie dwa lata temu podjęliśmy działania, uczestniczymy w budowaniu regionalnej strategii innowacji 2021-2030. W ramach tego programu zostanie stworzony nieodpłatny dokument – strategia naszej gminy. Każda gmina będzie miała swoją strategię. Staramy się, żeby móc skutecznie zabiegać o pieniądze na budowę infrastruktury turystycznej, wielofunkcyjnych dróg rowerowych tłuczniowo-klińcowych. W związku z tym jest potrzeba, aby utworzyć związek międzygminny, aby skutecznie o te pieniądze zabiegać.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego – Zagłębie Ambitnej Turystyki  i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 21 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIII/351/2022

Ad. 14

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(zał. nr 22 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 23 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XLIII/352/2022

Ad. 15

Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-10:30

Protokołował:

Inspektor

Edyta Opar


Data wytworzenia: 2022-07-13
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-13 12:14:24
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 295