> Protokół nr XLII z obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Protokół nr XLII z obrad XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 27 kwietnia 2022 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XLII sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kopylec Włodzimierz
 8. Kurinka Paweł
 9. Milasz Wiesław
 10. Mokrzycka Joanna
 11. Orzechowski Roman
 12. Pasiniewicz Adam
 13. Perun Andrzej

Radni nieobecni:

 1. Piechocki Robert
 2. Trzaska Piotr

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – potrzeby związane z realizacją zadań związanych z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy.

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie:

 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami. Porządek obrad ze zmianami został przyjęty 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji: XLI z 30 marca 2022r.

Radni nie wnieśli uwag i protokół został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Komańcza do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zał. nr 4 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk i Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśnili projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Wójtowi Gminy Komańcza do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 5 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLII/339/2022

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (proj. II) (zał. nr 6 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały i przedstawiła autopoprawki, które stanowią załącznik nr 7 do protokołu.

Wójt Roman Bzdyk wyjaśnił, że jeśli chodzi o wcześniejsze wyżywienie dzieci z Ukrainy, było ono sponsorowane przez Koło Łowieckie „Knieja”.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (proj. II) wraz z autopoprawką i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 8 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała wraz z autopoprawką została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLII/340/2022

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (proj. III) (zał. nr 9 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Wójt Roman Bzdyk powiedział, że zostały zakupione materiały, plecaki, obuwie dla dzieci z Ukrainy, głownie ze środków zewnętrznych firmy BUDIMEX.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (proj. III) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 10 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLII/341/2022

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zał. nr 11 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 12 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLII/342/2022

Ad. 9

Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

9:00-9:15

Protokołował:

Inspektor

Edyta Opar


Data wytworzenia: 2022-07-13
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-13 12:11:39
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 150