> Protokół nr XLI z obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 30 marca 2022 r.

Protokół nr XLI z obrad XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 30 marca 2022 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XLI sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kurinka Paweł
 8. Milasz Wiesław
 9. Mokrzycka Joanna
 10. Orzechowski Roman
 11. Pasiniewicz Adam
 12. Perun Andrzej
 13. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Kopylec Włodzimierz
 2. Piechocki Robert

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – potrzeby inwestycyjne.

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Komańcza.

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

 • zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt II),
 • ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
 • ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformowała, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przekazała opracowany projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. Poprosił o wprowadzenie go do porządku obrad.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami. Porządek obrad ze zmianami został przyjęty  13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji: XXXIX z 31 stycznia 2022r. i XL z 28 lutego 2022r.

 • Przyjęcie protokołu nr XXXIX z 31 stycznia 2022r.

Radni nie wnieśli uwag i protokół został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

 • Przyjęcie protokołu nr XL z 28 lutego 2022r.

Radni nie wnieśli uwag i protokół został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 4 do protokołu).

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (zał. nr 5 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 6 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/327/2022

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza. (zał. nr 7 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 8 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/328/2022

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
(zał. nr 9 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 10 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/329/2022

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  (zał. nr 11 do protokołu).

Prezes GPGK Mirosław Bobowski pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych  i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 12 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”

Uchwała Nr XLI/330/2022

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości i transportu osadów na terenie Gminy Komańcza (zał. nr 13 do protokołu).

Prezes GPGK Mirosław Bobowski pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Radny Roman Orzechowski złożył wniosek o wprowadzenie zmian do projektu uchwały:

Paragraf 1 otrzymuje brzmienie: „Określa się górną wysokość stawki opłat za jednorazową usługę w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Komańcza w wysokości 250,93 zł netto”.

Paragraf 2 otrzymuje brzmienie: „Do stawek określonych w § 1 należy doliczyć podatek od towarów i usług.”

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości i transportu osadów na terenie Gminy Komańcza  i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 14 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała wraz z poprawką została podjęta głosami 12 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Uchwała Nr XLI/331/2022

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza (zał. nr 15 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 16 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/332/2022

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza (zał. nr 17 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 18 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/333/2022

Ad. 12

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Komańcza na 2022 rok (zał. nr 19 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Komańcza na 2022 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 20 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/334/2022

Ad. 13

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (zał. nr 21 do protokołu).

Zastępca Wójta Paweł Rysz pokrótce objaśnił projekt uchwały. Środki mają być przeznaczone na wyposażenie rehabilitacyjne. Zastępca Wójta wymienił sprzęt, który ma być zakupiony.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 22 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/335/2022

Ad. 14

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości (zał. nr 23 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 24 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/336/2022

Ad. 15

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (zał. nr 25 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 26 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/337/2022

Ad. 16

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (zał. nr 27 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 28 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XLI/338/2022

Ad. 17

Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XLI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-10:40

Protokołował:

Inspektor

Edyta Opar


Data wytworzenia: 2022-07-13
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-13 12:08:15
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 281