> Protokół nr XL z obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 28 lutego 2022 r.

Protokół nr XL z obrad XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 28 lutego 2022 r.


Przewodniczący Rady Gminy Komańcza poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiary wojny na Ukrainie.

Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XL sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 15 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kopylec Włodzimierz
 8. Kurinka Paweł
 9. Milasz Wiesław
 10. Mokrzycka Joanna
 11. Orzechowski Roman
 12. Pasiniewicz Adam
 13. Perun Andrzej
 14. Piechocki Robert
 15. Trzaska Piotr

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – potrzeby inwestycyjne.

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Radni nie wnieśli uwag w związku z tym Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad, które zostały przyjęte  15 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami. Porządek obrad ze zmianami został przyjęty  15 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 4

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt I) (zał. nr 4 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt I) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 5 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XL/318/2022

Ad. 5

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt II) (zał. nr 6 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt II) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 7 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XL/319/2022

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt III) (zał. nr 8 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok (projekt III) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 9 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XL/320/2022

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (zał. nr 10 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 11 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 15 „za”.

Uchwała Nr XL/321/2022

Ad. 8

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Komańcza (zał. nr 12 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 13 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Uchwała Nr XL/322/2022

Ad. 9

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza (zał. nr 14 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały – chodzi o budynek, w którym znajduje się punkt bankowy.

Radny Piotr Trzaska zapytał, czy gmina ma jakiś plan na to.

Wójt Roman Bzdyk wyjaśnił, że na razie nie ma planu.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr XL/323/2022

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza (zał. nr 16 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały – chodzi o budynek, w którym znajduje się punkt skupu mleka. Nieruchomość graniczy z klubem sołeckim.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 10 „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr XL/324/2022

Ad. 11

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części (zał. nr 18 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Radny Andrzej Perun wspomniał, że wójt określił, że to zostanie zawężone tylko do naszych mieszkańców.

Wójt Roman Bzdyk wyjaśnił, że na chwilę obecną uchwalamy uchwałę, jak będzie wyglądała możliwość dzierżawy, natomiast przed przetargiem będziemy decydować jak to będzie wyglądało. Propozycja jest taka, że ze względu na wnioski jakie do nas płyną, żeby te dzierżawę zawęzić tylko do mieszkańców Gminy Komańcza, zrobić ograniczony przetarg.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 19 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

Uchwała Nr XL/325/2022

Ad. 12

Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości (zał. nr 20 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Radca Prawny Jacek Janas wyjaśnił, że będą zwolnione wszystkie podmioty, które kwalifikują się pod treść zwolnienia.

Radny Piotr Trzaska wypowiedział się na temat uporządkowania spraw związanych z gospodarką komunalną. Czy w dłuższej perspektywie nie byłoby lepiej wciągnąć całej gospodarki komunalnej do gminy, zrobić w gminie komórkę?

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił trudności związane z utworzeniem zakładu budżetowego.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 21 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Uchwała Nr XL/326/2022

Ad. 13

Sprawozdanie z prac Komisji ds. skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Komańcza za rok 2021.

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Piotr Trzaska przedstawił sprawozdanie – stanowi ono załącznik nr 22 do protokołu.

Ad. 14

Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-10:40

Protokołowała:

Inspektor

Edyta Opar


Data wytworzenia: 2022-07-13
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-13 12:04:43
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 136