> Protokół XXXIX z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 31 stycznia 2022 r.

Protokół XXXIX z obrad XXXIX sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 31 stycznia 2022 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXXIX sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych gości.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 14 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Jarosz Joanna
 6. Kopylec Włodzimierz
 7. Kurinka Paweł
 8. Milasz Wiesław
 9. Mokrzycka Joanna
 10. Orzechowski Roman
 11. Pasiniewicz Adam
 12. Perun Andrzej
 13. Piechocki Robert
 14. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Hnat Kazimierz

Ad. 2

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Pasiniewicz  zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.

Wójt Gminy Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

 • powierzenia reprezentowania Gminy Komańcza w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 • określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz  poinformował, że Komisja ds. skarg, wniosków i petycji przekazała opracowane projekty uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza oraz w sprawie sposobu rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli i zaproponował ich wprowadzenie do porządku obrad.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz  zaproponował również wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

 • uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Jawornik 1/2017” oraz uchwalenia Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Złoża Piaskowców Cergowskich Komańcza-Jawornik Gmina Komańcza Województwo Podkarpackie.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku Wójta Gminy Komańcza o wprowadzenia do porządku obrad projektów uchwały w sprawie:

 • powierzenia reprezentowania Gminy Komańcza w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego,
 • szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
  z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania,
 • określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.

W wyniku głosowania wniosek zostały przyjęty 14 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu),

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

 • rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza oraz sposobu rozpatrzenia petycji wniesionej przez Fundację im. Nikoli Tesli.

W wyniku głosowania wniosek zostały przyjęty 14 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie:

 • uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie „Jawornik 1/2017” oraz uchwalenia Zmiany Nr 1/2017 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Złoża Piaskowców Cergowskich Komańcza-Jawornik Gmina Komańcza Województwo Podkarpackie.

W wyniku głosowania wniosek zostały przyjęty 14 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 4 do protokołu).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami. Zmieniony porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 5 do protokołu).

Ad. 3

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji – protokół nr XXXVIII z dnia 21 grudnia 2021 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXXVIII z dnia 21 grudnia 2021 r, który został przyjęty w wyniku głosowania 14 głosami „za” - Głosowanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 4

Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.

Informacja ze stanowiska ds. Inwestycji gminnych i projektów w okresie od 14 września 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

 1. Realizacja zadań w ramach Fundusz Sołeckiego.
 2. Rozliczenie dotacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych na terenie GK.
 3. Realizacja inwestycji przy przebudowie drogi gminnej do klasztoru Sióstr Nazaretanek w Komańczy oraz odbiór i rozliczenie dotacji celowej.
 4. Przygotowanie i ogłoszenie postępowania przetargowego na dostawę i montaż pomp przepływowych do przepompowni na terenie Komańczy w ramach zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy.
 5. Przygotowanie zapytania ofertowego oraz wybranie Wykonawcy na:
  1. Przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego PFU na budowę oczyszczalni ścieków w Rzepedzi
  2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy moście w Turzańsku
  3. Roboty hydrogeologiczne polegające na wykonaniu odwiertu rozpoznawczo – eksploatacyjnego S-1 i S-2 w Komańczy (dla budynku stacji PKP oraz budynku Gminy Komańcza, ZOZ oraz Apteki)
 6. Przygotowanie postępowania przetargowego oraz wyłonienie Wykonawcy remontu drogi wewnętrznej w Czystogarbie wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej oraz przekazaniem placu budowy.
 7. Przygotowanie postępowania przetargowego oraz wyłonienie Wykonawcy i przekazanie placu budowy na zadaniu pn. remonty i przebudowa dróg po byłych PGR – 11 dróg (Szczawne – 5 , Wisłok Wielki, Osławica, Nowy Łupków – 2 drogi, Wysoczany – 2 drogi) oraz wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego – dofinansowanie KOWR.
 8. Przygotowanie postępowania przetargowego na budowę w Gminie Komańcza przedszkola i wyłonienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
 9. Sprawy związane z pracami projektowymi sieci wodociągowej Wisłok Wielki – Czystogarb.
 10. Sprawy związanie z pracami projektowymi pn. "Zaadoptowanie dworca PKP w Komańczy na potrzeby Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej na pograniczu Karpat Wschodnich i Zachodnich”.
 11. Sprawy bieżące związane z realizacją i odbiorem inwestycji gminnych.
 12. Złożenie wniosku o wpisanie do Rejestru Zabytków Województwa Podkarpackiego – Obelisku Granicznego w Radoszycach.
 13. Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i remontów dróg na terenie Gminy Komańcza.

Informacja ze stanowiska pracy: Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami w okresie od 14.09.2021r. do 28.01.2022 r. :

 1. Wpłynęły 2 wnioski o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.:
 • „Budowa pomnika - miejsca upamiętnienia internowanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu na części działki nr ew. 31/76 – obręb Nowy Łupków.(wniosek z dnia 20.10.2021 uzupełniony 02.11).
 • „Budowa i przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb w ramach zadania: Budowa i przebudowa wodociągów w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb”,

Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na

 • Budowę pomnika - miejsca upamiętnienia internowanych w Zakładzie Karnym w Łupkowie wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i zagospodarowaniem terenu– na części działki nr ew. 31/76 – obręb Nowy Łupków – decyzja wydana 22.12.2021r.
 1. Wpłynęło 8 wniosków o dzierżawę. Zawarto 2 nowe umowy dzierżawy do 3 lat na cele rolne i pod garaż tymczasowy.
 2. Wpłynęło 6 nowych wniosków o podział, zaopiniowano 6 podziałów, wydano 6 decyzji o podziale.
 3. Wpłynęło 5 wniosków w sprawie sprzedaży działek.
 4. Zawarto 5 aktów notarialnych:
  1. sprzedaży Gminie Komańcza działek nr 66/2, 66/3, 66/6 położonych w Komańczy - na poszerzenie cmentarza.
  2. nieodpłatnego przekazania w formie darowizny Nadleśnictwu Komańcza działek nr 574/7 i 601 położonych w  Komańczy.
  3. nabycia działki nr 243/10 o pow. 0,1268 ha w Wisłoku Wielkim przez Gminę Komańcza
  4. nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny działki nr 473/2 w Radoszycach (obelisk graniczny).

Zawarto 3 akty notarialne sprzedaży działek w drodze bezprzetargowej:

 • działki nr 303/5 o pow. 0,0952 ha w Wisłoku Wielkim,
 • działki nr 217 o pow. 0,2129 ha w Wisłoku Wielkim,
 • działki nr 66 o pow. 0,0058 ha położonej w Szczawnem.
 1. Przygotowano 4 projekty uchwał.
 2. Wydano 3 zaświadczenia o nie korzystaniu z prawa pierwokupu:
 • działka nr 219/23 o pow. 0,1957 ha w Smolniku,
 • działka nr 56/26 o pow. 0,0946 ha w Wysoczanach,
 • działka nr 339 o pow. 0,8743 ha w Komańczy.

Informacja ze stanowiska pracy: Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami: w okresie od 14.09.2021 r. – 28.01.2022 r.

 1. Prowadzonych było/jest 38 postępowań administracyjnych. Wydano 11 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, 1 postępowanie umorzono, 1 postępowanie zawieszono, wydano 4 decyzje przenoszące, wydano 3 decyzje zmieniające warunki zabudowy, reszta w toku.
 2. Wpłynęło 18 nowych wniosków dotyczących ustalenia warunków zabudowy z czego w tym roku wpłynęło 8 nowych wniosków.
 3. Wpłynęło 7 nowych wniosków o podział nieruchomości. Wydano 13 decyzji oraz zaopiniowano 5 wniosków o podziale nieruchomości.
 4. Prowadzone było 2 postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości i 2 decyzje o umorzeniu w części postępowania rozgraniczeniowego.
 5. Nadano 10 numerów porządkowych dla budynków mieszkalnych, nadano nazwy 3 ulicom w Rzepedzi.
 6. Wydano 89 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w MPZP i rewitalizacji, 2 wypisy i wyrysy z miejscowych planów.

Zadania wykonane od 14.09.2021 r. do 31.01.2022 r. na stanowisku Gospodarka gruntami komunalnymi Gminy Komańcza.

 1. 04.10.2021 r. – przeprowadzono badania ciśnieniowe hydrantów i dokonano przeglądu gaśnic w budynku Urzędu Gminy Komańcza;
 2. W dniu 04.10.2021 r. wydano postanowienie uzgadniające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla inwestycji polegającej na wydobyciu kopaliny ze złóż piaskowców cergowskich w Komańczy;
 3. W dniach 05 – 19.10.2021 r. – wykonano okresową kontrolę sprawdzenia ciągów oraz czyszczenia przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza;
 4. Zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej budynku byłego dworca PKP w Nowym Łupkowie;
 5. W dniach 22 – 25.10.2021 r. wydzierżawiono działkę gminną tzw. „Plac dożynkowy” w Komańczy oraz pomieszczenie w Remizie OSP w Komańczy dla organizatorów zawodów biegowych „Łemkowyna”;
 6. W dniu 22.10.2021 r. przeprowadzano przegląd okresowy kotłowni olejowej w budynku Urzędu Gminy Komańcza oraz w Remizie OSP w Komańczy;
 7. W dniu 26.10.2021 r. podpisano akt notarialny w sprawie nieodpłatnego nabycia od osoby fizycznej działki nr ewid. 229/2 w miejscowości Smolnik, w związku z regulacją stanu prawnego drogi;
 8. W dniu 26.10.2021 r. – przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w drodze sprzedaży bezprzetargowej dla dotychczasowych użytkowników wieczystych działki nr ewid.: 219/3 o pow. 0,0559 ha w miejscowości Radoszyce oraz 10/15 o pow. 0,0800 ha w miejscowości Kulaszne;
 9. W dniu 27.10.2021 r. zawarto umowę na podział działek w miejscowości Radoszyce i Wola Michowa w związku z potrzebą uregulowania stanu prawnego istniejących dróg oraz
  w miejscowości Smolnik w celu pozyskania działki pod drogę od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie;
 10. Zlecono naprawę oświetlenia fontanny na skwerze w Komańczy i wymianę zabezpieczeń oraz zlecono bieżącą konserwację lamp oświetlenia wysokiego wraz z wymiana źródeł światła;
 11. Zawarto umowy na zimowe utrzymanie cmentarzy komunalnych w Komańczy i Radoszycach do 31.12.2021 r.;
 12. Wydano zgodę na budowę przepustu z drogi gminnej na działkę prywatna w miejscowości Turzańsk;
 13. Wydano zgodę na wykonanie zjazdu z drogi gminnej na działkę prywatną w Wisłoku Wielkim;
 14. W dniu 04.11.2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 897 w miejscowościach: Smolnik, Wola Michowa, Maniów i Szczerbanówka;
 15. Podpisano porozumienia z VOICE NET S.A. wyrażające zgodę na udostepnienie działek gminnych w miejscowościach: Wysoczany, Szczawne i Wisłok Wielki i Komańcza w związku z budową szerokopasmowego internetu;
 16. Zawarto umowę z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny w Sanoku na udostępnienie działki gminnej w Szczawnem;
 17. Uregulowano stan prawny w księgach wieczystych działek nr ewid.: 322/2 w Radoszycach i 9/10 w Czystogarbie pod kontem ich ewentualnego przekazania Nadleśnictwu Komańcza w drodze zamiany.
 18. W dniu 29.11.2021 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Wisłok Wielki i Czystogarb;
 19. W dniu 13.12.2021 r. przyznano lokal socjalny 1 osobie;
 20. W dniu 15.12.2021 r. zakupiono 8000 l. oleju opałowego do kotłowni w budynku Urzędu Gminy Komańcza oraz 3000 l. do Remizy OSP w Komańczy;
 21. Otrzymano zezwolenie od Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na pozostawienie umieszczonych w pasie drogowym drogi wojewódzkiej „Witaczy” w miejscowościach: Żubracze, Radoszyce, Wysoczany, Kluaszne;
 22. W dniu 21.12.2021 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW w miejscowościach Rzepedź i Szczawne;
 23. W dniu 10.01.2022 r. wydano postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaiczne o mocy do 100 MW w Miejscowości Wysoczany;
 24. Zlecono montaż elektrycznych napędów do 2 bram garażowych w budynku Remizy OSP w Komańczy (1 brama garażowa dla OSP, 1 brama garażowa dla pogotowia ratunkowego);

Ponadto załatwiono inne sprawy z zakresu ww. stanowiska.

Informacja o zadaniach realizowanych na stanowisku Ig Infrastruktura i zarządu drogami.

Zadania na drogach

 1. Naprawa nawierzchni kładki pieszo-jezdnej w Kulasznem.
 2. Wykonanie dokumentacji formalno-prawnej dla zadań:
  1. budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Smolnik
  2. rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Komańcza (tzw. Wietnam).
 3. Bieżące utrzymanie dróg i obiektów mostowych:
  1. nowe oznakowanie
  2. wprowadzenie stałej organizacji ruch
  3. przygotowanie materiałów na remont mostu w Smolniku.
 4. Realizacja zadań z Funduszów Sołeckich na 2021r.
 5. Przygotowanie dokumentacji technicznej i prawnej do wniosków o dofinansowanie inwestycji na rok 2022:
  1. remonty dróg do pól
  2. remonty dróg z funduszu powodziowego (droga Czystogarb przez wieś)
  3. remont dróg z funduszu dróg po-PGR-owskich (11 dróg).
 6. Zakup soli drogowej i materiału uszorstniającego na potrzeby zimowego utrzymania dróg w sezonie 2021-2022r.
 7. Kierowanie, nadzorowanie i rozliczanie podmiotów wykonujących prace związane z zimowym utrzymaniem dróg publicznych i wewnętrznych Gminy Komańcza w sezonie 2021-2022r.
 8. Współpraca z PZDW i PZD dotyczących zimowego utrzymania dróg Wojewódzkich i Powiatowych.
 9. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy Komańcza.

Wójt Roman Bzdyk przedstawił informację:

Wydane zarządzenia:

 • w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 13 września 2021 roku
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok
 • w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego powołanego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021 roku
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok
 • w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Komańcza działki nr 243/10 w Wisłoku Wielkim stanowiącej własność osób fizycznych
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
  w drodze bez przetargu
 • w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Remont drogi wewnętrznej dz. nr 114, 166/3 w miejscowości Czystogarb w km. 0+095 - 0+739
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok
 • w sprawie konsultacji projektu ”Programu współpracy Gminy Komańcza z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na 2022 rok
 • w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej na 2022 r.
 • w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza
 • w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Dostawa i montaż kompletnego wyposażenia przepompowni w ramach zadania pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Komańczy”
 • w sprawie udziału Gminy Komańcza w powiatowym treningu systemu wykrywania i alarmowania, w ramach ćwiczenia Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) pk. „PATROL - 21
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie w drodze bez przetargu
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości położonych w Rzepedzi i Radoszycach
 • w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych polegających na realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554
 • w Komańczy”.
 • w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Komańcza
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok
 • w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzu oraz finansowania terroryzmu"
 • w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Komańcza
 • w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańcza”
 • w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Budowa Sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi gm. Komańcza. Działki 165/45, 165/18,165/19,164/2,164/1, obręb 0019 Rzepedź - stan surowy zamknięty".
 • w sprawie pełnienia całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
 • w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn."Świadczenie usług opiekuńczych od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. nad osobami, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób-dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Komąńcza, w miejscu ich zamieszkania"
 • w sprawie wyboru długości okresu wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych
 • w sprawie opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń w Urzędzie Gminy Komańcza
 • w sprawie powołania komisji do odbioru robot budowlanych pod nazwą „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2263R Nowy Łupków przez wieś w km 1+044do 1+102 oraz 1+255 – 1+322”
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok
 • w sprawie prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza oraz pojazdami i sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Komańcza
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok
 • w sprawie odwołania i wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Komańcza
 • w sprawie przyjęcia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Komańcza oraz Urzędzie Gminy Komańcza

2022 r.:

 • w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Komańczy do rozpatrywania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego
 • w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej Gminy Komańcza w 2022 r.
 • w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu
 • w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Komańcza na rok szkolny 2022/2023
 • w sprawie nieodpłatnego nabycia w drodze darowizny od Parafii Rzymskokatolickiej w Nowym Łupkowie prawa własności nieruchomości położonych w Nowym Łupkowie oraz Smolniku
 • w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie Gminy Komańcza w 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Komańcza od 15 lipca 2021 roku do 27 stycznia 2022 r.

15 września (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu związanym z upamiętnieniem osób internowanych Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sanoku, P. Damian Biskup - Dyrektor Oddziału w Rzeszowie Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ppłk Janusz Wańcowiat – Dyrektor Zakładu Karnego oraz ppłk Mariusz Kocaj – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego. Spotkanie odbyło się w ZK w Łupkowie.

15 września (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu Rady ZAT celem omówienia spraw związanych z promocją regionu przy współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Spotkanie odbyło się w UG w Besku.

15 września (środa) 2021 roku – uczestnictwo w zebraniu wiejskim sołectwa Rzepedź nad Osławicą.

16 września (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Jerzym Borcz - Dyrektor KOWR - OT. Rzeszów celem podpisania umowy o dofinasowanie na remont i przebudowę dróg w miejscowościach popegeerowskich. Spotkanie odbyło się w siedzibie KOWR w Rzeszowie.

16 września (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w zebraniu wiejskim Sołectwa Radoszyce.

21 września (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Piotr Kotuła – Sekretarz Loży Business Centre Club - Loża Rzeszowska celem omówienia możliwości inwestycyjnych w gminie Komańcza. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

21 września (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami TVP3 Rzeszów celem odmówienia współpracy w zakresie realizacji transmisji z Uroczystości związanych z Mszą Świętą dziękczynną za beatyfikację Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

22 września (środa) 2021 roku – uczestnictwo w zebraniu wiejskim Sołectwa Czystogarb.

23 września (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z pracownikami naukowymi Instytutu Nauk Ogrodniczych, Katedra Ochrony Roślin, Zakład Fitopatologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach celem omówienia koncepcji dalszych prac pn. „Na ratunek 100-letnim jabłoniom”. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

23 września (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Starosta Jana Svicinova – Obwód Radvan nad Laborcom celem podpisania wniosku o dofinasowanie w ramach Interreg Polska-Słowacja. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

23 września (środa) 2021 roku – uczestnictwo w zebraniach wiejskich Sołectw Szczawne - Kulaszne oraz Wisłok Wielki.

25 września (sobota) 2021 roku – uczestnictwo w III Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci o Puchar Wójta Gminy Komańcza. Wydarzenie miało miejsce w Szczawieńskim Ośrodku Kultury. W imprezie kulturalnej uczestniczył Zastępca Wójta Gminy Komańcza Paweł Rysz.

25 września (sobota) – uczestnictwo w seminarium poświęconemu Błogosławionemu Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu. Spotkanie miało miejsce w Klasztorze Sióstr Nazaretanek.

26 września (niedziela) 2021 roku – uczestnictwo w Uroczystej Mszy Świętej za beatyfikację Błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia oraz odsłonięciu i poświęceniu kamienia upamiętniającego to wydarzenie, który stanął przy szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy.

7 października (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Jackiem Ozdobą – Wiceministrem Klimatu oraz przedstawicielami bieszczadzkich gmin turystycznych celem omówienia problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Spotkanie miało miejsce w UG w Polańczyku.

23 października (sobota) 2021 roku – uczestnictwo w Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Sanoku. Spotkanie miało miejsce w Domu Kultury w Czaszynie.

25 października (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Stanisław Chęć – Starosta Powiatu Sanockiego oraz pracownikami Powiatu Sanockiego celem omówienia spraw dotyczących postępowań geodezyjno-prawnych dróg gminnych w miejscowościach Rzepedź wieś, Kulaszne i Wisłok Wielki oraz realizacji dodatkowych prac remontowych chodnika w Nowym Łupkowie. Spotkanie miało miejsce w Starostwie Powiatowym w Sanoku.

26 października (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z por. Zoltan Zeller i sierż. Geza Kovacs - Instytut i Muzeum Historii Wojen Ministerstwa Obrony Węgier w Budapeszcie, a także dr Marcin Czarnowicz – Wydział Historii Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Jolanta Harna - Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Komańczy WILK oraz Grzegorz Gąska – pasjonat historii, społecznik. Poruszone tematy dotyczyły współpracy w zakresie pełniejszego rozpoznania i zagospodarowania przestrzeni cmentarnej terenu Gminy Komańcza.

26 października (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Jackiem Bokota – Jabo Marmi oraz P. Olgierd Ortyl – Doradca Restrukturyzacyjny. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy i dotyczyło kamieniołomu w Komańczy.

4 listopada (czwartek) 2021 roku uczestnictwo w spotkaniu z hodowcami zwierząt z terenu gminy celem omówienia spraw związanych ze szkodami wyrządzonymi przez wilki. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

5 listopada (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Marek Lusio – Inżynieria Rzeszów, P. Lumir Miarka oraz Martin Vavrecka – Witkowitz Envi a.s., P Adam Gorzko – Ekoinwest oraz Wiesław Janowicz – Sanpro. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy i dotyczyło omówienia budowy nowej oczyszczalni ścieków w Rzepedzi.

12 listopada (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w uroczystym otwarciu Centrum Kultury Foresterium w zabytkowym zespole Klasztoru Karmelitów Bosych w Zagórzu.

15 listopada (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego, które odbyło się w Sali Herbowej Urzędu Miasta w Sanoku. Spotkanie dotyczyło m.in. inwestycji realizowanych na terenie gmin Powiatu Sanockiego w oparciu o programy i fundusze rządowe.

19 listopada (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w sympozjum pn. „Polska przyroda – kultura, nauka, gospodarka, ekologia”, które odbyło się w Hotelu Nadleśnictwa Cisna „Wołosań” w Cisnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Jan Kubica – Dyrektor Generalny LP, Edward Siarka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Środowiska oraz Tomasz Rzymkowski - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego.

25 listopada (czwartek) 2021 roku – wizyta w Komandzie Powiatowej Policji w Sanoku celem złożenia zeznań związanych z mpzp.

25 listopada (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z przedstawicielami firmy BUDIMEX celem omówienia spraw związanych od pracami remontowymi na drogach gminnych. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

9 grudnia (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu w Pierwszym Posiedzeniu Zgromadzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego z siedzibą w Ustrzykach Dolnych celem powołania Władz Związku.

10 grudnia (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Piotr Lewandowski – Główny Specjalista ds. operacyjnych i nadzoru właścicielskiego Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krościeński Holding Komunalny Sp. z o.o. Spotkanie odbyło się w UG Komańcza i dotyczyła dalszej współpracy.

13 grudnia (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Krystian Skierski – Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy DOEKOGROUP Sp. z o.o. Kraków. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy i dotyczyło utworzenia klastra energii celem skutecznego pozyskiwania funduszy na OZE.

14 grudnia (wtorek) 2021 roku – wizyta w Prokuraturze Rejonowej w Sanoku celem badań przy użyciu wariografu odnośnie gróźb z dnia 2 listopada br.

17 grudnia (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Józef Więczkowski – Zakład Usług Specjalistycznych celem omówienia możliwości współpracy związanej
z obniżeniem rachunków za energię elektryczną.

17 stycznia (poniedziałek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z Panem Posłem na Sejm RP Markiem Kuchcińskim oraz Panem Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Piotrem Pilchem w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych. W rozmowach w sprawie wspólnego ubiegania się o dodatkowe pieniądze na rozwój turystyki uczestniczyły gminy z trzech powiatów, starostwa w Sanoku, Lesku i Ustrzykach Dolnych oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego - Bieszczadzkie Schroniska i Hotele PTTK sp. z o. o. w Sanoku.

16 stycznia (niedziela) 2022 roku – Uczestnictwo w wieczorze z Kolendą, który odbył się w Szczawieńskim Ośrodku Kultury. Spotkanie organizowane było z GOK w Komańczy oraz Związkiem Ukraińców w Polsce.

17 stycznia (poniedziałek) 2022 roku – Uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami Firmy 360energy celem omówienia możliwości współpracy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej. Spotkanie odbyło się w Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie.

27 stycznia (czwartek) 2022 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Panem Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Piotrem Pilchem oraz Radną Sejmiku Województwa Podkarpackiego Moniką Brewczak celem omówienia potrzeb inwestycyjnych związanych z remontem i przebudową drogi wojewódzkiej nr 889 relacji Sieniawa – Szczawne. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gmin Bukowsko, Rymanów, Zarszyn, Besko oraz Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2021 rok:

5.1. przedstawienie projektu uchwały budżetowej (zał. nr 7 do protokołu) i odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Skarbnik Gminy Katarzyna Rzepka przedstawiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami (zał. nr 8 do protokołu).

Skarbnik Gminy Katarzyna Rzepka przedstawiła opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

5.2. odczytanie opinii Komisji ds. budżetu (zał. nr 9 do protokołu).

Przewodniczący Komisji ds. budżetu Jarosław Dołżycki przedstawił opinię.

 • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.

Brak dyskusji.

5.5. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Komańcza na 2022 rok wraz z autopoprawkami.

W wyniku głosowania uchwała wraz z poprawkami została podjęta głosami 14 „za” - głosowanie stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Uchwała Nr XXXIX/307/2022

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza (zał. nr 11 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka przedstawiła pokrótce projekt uchwały wraz z autopoprawkami (zał. nr 12 do protokołu).

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza wraz z autopoprawkami, a następnie poddał go pod głosowanie (zał. nr 13 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała wraz z autopoprawkami została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/308/2022

Ad. 7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok (zał. nr 14 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały. Przedstawił złożone wnioski
o przyznanie środków oraz propozycję przyznania środków.

Przewodniczący Komisji ds. budżetu Jarosław Dołżycki zaproponował zmiany uzgodnione na posiedzeniu Komisji, przedstawiające się następująco:

L.p.

Wnioskodawca

Założenia

Kwota

1.

Szkoła Podstawowa
w Komańczy

Sekcja Karate

- organizacja zajęć sekcji karate dla dzieci z terenu gminy Komańcza formą spędzenia wolnego czasu.

13 500,00 zł

2.

Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy

„Wspólnie dla środowiska, wspólnie dla Komańczy! – czyli działania proekologiczne w walce z uzależnieniami wśród młodzieży”

- zakup i posadzenie 30 drzewek lip jako forma spędzenia wolnego czasu dla młodzieży z gminy Komańcza. Współpraca z grupą AA „Ostoja” działającego przy ZK Nowy Łupków, wygłoszenie świadectwa przez uczestników jako ostrzeżenie dla młodzieży.

13 000,00 zł

3.

Koło Gospodyń Wiejskich w Czystogarbie

Integracja lokalnej społeczności.

Muzyczny piknik rodzinny

- degustacja potraw i ciast przygotowanych przez KGW (zakup produktów spożywczych do przygotowania potraw),

- gry i zabawy dla dzieci z nagrodami, (zakup nagród
i gadżetów pamiątkowych),

- ognisko dla uczestników.

3 000,00 zł

4.

Biblioteka Publiczna
w Szczawnem

„Z łemkowską nutą i smakiem – wolni od uzależnień”

- organizacja warsztatów muzyczno-wokalnych
z instruktorem zespołu Łem-My (wynagrodzenie dla instruktora),

- organizacja warsztatów kulinarnych (zakup produktów i wynagrodzenie dla instruktora),

- nagranie utworów z zespołem Łem-My (zakup płyt, koszty nagrania).

10 000,00 zł

5.

Marcin Osajda

„Zawody Wędkarskie spławikowo-gruntowe
z okazji Dnia Dziecka,

- Gminne Wędkarskie Zawody Rodzinne Wójta Gminy Komańcza.

Zakup pucharów, medali, dyplomów, nagród rzeczowych, obsługa gastronomiczna.

2 000,00 zł

6.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Komańczy

Zatrudnienie psychologa

Świadczenie poradnictwa psychologicznego nieodpłatnie dla mieszkańców gminy Komańcza
tj. 10 godzin miesięcznie x 100 zł x 9 miesięcy.

9 000,00 zł

7.

Inne działania związane
z zapobieganiem alkoholizmowi.

 

5 000,00 zł

 

L.p.

Działanie

Kwota

1.

Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

5 080,00 zł

2.

Szkolenia i delegacje dla członków komisji

1 000,00 zł

3.

Opłata kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia

4 000,00 zł

4.

Nagrody rzeczowe dla najzdolniejszych uczniów posiadających średnią od 5.0 wzwyż, kończących edukację w szkołach podstawowych na terenie Gminy Komańcza z rodzin zagrożonych patologią społeczną

4 420,00 zł

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała wraz z poprawkami została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/309/2022

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Komańcza.

 (zał. nr 16 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały.

Radny Roman Orzechowski zgłosił poprawkę: wykreślenie z par. 1 pkt. 6 wyrażenia „lub miejsc pamięci narodowej”.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet sołtysom Gminy Komańcza, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała z poprawką została podjęta głosami 13 „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

Uchwała Nr XXXIX/310/2022

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Komańcza (zał. nr 18 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zgłosił poprawkę: w par. 4 ust 2 zmiana zapisu „30%” na „10%”.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Komańcza,
a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 19 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała wraz z poprawką została podjęta głosami 11 „za”, przy 2 „przeciw” i 1 „wstrzymującym się”.

Uchwała Nr XXXIX/311/2022

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Komańcza w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego (zał. nr 20 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Komańcza w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 21 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/312/2022

Ad. 11

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (zał. nr 22 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 23 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/313/2022

Ad. 12

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (zał. nr 24 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 25 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/314/2022

Ad. 13

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach (zał. nr 26 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz określenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach,
a
następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 27 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/315/2022

Ad. 14

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza (zał. nr 28 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Piotr Trzaska objaśnił projekt uchwały.

Wójt Roman Bzdyk wyśnił, że nie jesteśmy zarządcą torów, podejmujemy jednak działania, są procedury.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Komańcza, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 29 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 14 „za”.

Uchwała Nr XXXIX/316/2022

Ad. 15

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługująca na uwzględnienie (zał. nr 30 do protokołu).

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Piotr Trzaska objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługująca na uwzględnienie, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 31 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”, przy 1 głosie „przeciw”.

Uchwała Nr XXXIX/317/2022

Ad. 16

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
o nazwie „Jawornik 1/2017”.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchw


Data wytworzenia: 2022-07-13
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-07-13 11:59:59
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 243