> Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 czerwca 2022r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Komańcza z dnia 09 czerwca 2022r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

W oparciu o art. 61 § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

ZAWIADAMIAM

że w dniu 07 czerwca 2022 r. na wniosek P4 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa z dnia 18.05.2022r. uzupełniony w dniu 07.06.2022r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu SAN7100A wraz z wewnętrzną linia zasilającą i kanalizacją kablową przewidzianej do realizacji na działce nr 189 położonej w obrębie ew. Kulaszne.

W związku z powyższym informuję, że całość akt sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Komańcza, w godzinach pracy Urzędu, stanowisko ds. Zagospodarowania przestrzennego gminy i gospodarki gruntami, pok. 205.

ZAINTERESOWANI

mogą składać uwagi i wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 pok. 205, II piętro, w godzinach pracy Urzędu (od poniedziałku do środy 7.00-15.00, czwartki 7.00-16.00, piątki 7.00-14.00) w terminie 14 dni od dnia wywieszenia na tablicy ogłoszeń obwieszczenia oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi (i wnioski) wniesione w formie elektronicznej na adres: urzad@komancza.pl

  1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu
  2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. 2020 poz. 346 ze zm.).

Wnioski mogą być również składane ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres: urzad@komancza.pl.


Data wytworzenia: 2022-06-09
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-09 15:37:03
Rodzaj zamówienia: Obwieszczenie
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 55