> Raport o stanie gminy za 2021 rok

Raport o stanie gminy za 2021 rok


Spis treści

1.

Wstęp

str. 3

2.

Informacje ogólne

str. 3

2.1

Ogólna charakterystyka Gminy Komańcza (w tym demografia)

str. 3

3.

Informacje finansowe

str. 4

4.

Realizacja Funduszu Sołeckiego

str. 8

5.

Informacja o stanie mienia komunalnego

str. 10

6.

Informacja o realizacji polityk, programów i strategii

str. 19

6.1

Program ochrony środowiska

str. 19

6.2

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

str. 20

6.3

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

str. 21

6.4

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

str. 21

6.5

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

str. 25

6.6

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

str. 26

6.7

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

str. 27

6.8

Strategia Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

str. 29

6.9

Program Wspierania Rodziny

str. 30

7.

Realizacja uchwał Rady Gminy Komańcza

str. 30

8.

Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi

str. 37

9.

Część analityczna

str. 38

9.1

Inwestycje

str. 38

9.2

Oświata i wychowanie

str. 41

9.3

Kultura

str. 45

 

  1. Wstęp

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Komańcza w roku 2021 w zakresie m.in.: realizacji polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy i funduszu sołeckiego.

 

  1. Informacje ogólne

 

  • Ogólna charakterystyka Gminy Komańcza (w tym demografia)

 

Gmina Komańcza leży w południowej części województwa podkarpackiego, w powiecie sanockim, na pograniczu Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Granice gminy wyznaczają: od południa granica państwa ze Słowacją, od wschodu z gminą Cisna, od północnego-wschodu z gminą Baligród i Zagórz, od północy z gminami Bukowsko i Rymanów, od zachodu z gminą Jaśliska. Przez Gminę przepływają rzeki Osława i Wisłok.

Powierzchnia gminy obejmuje obszar 387,72 km2. W strukturze użytkowania terenu dominują lasy, które zajmują 74,5% powierzchni gminy, a użytki rolne stanowią około 23%. Na grunty pozostałe przypada 2,5% powierzchni gminy.

Teren podzielony jest na 20 miejscowości: Komańcza, Duszatyn, Prełuki, Czystogarb, Wisłok Wielki, Dołżyca, Radoszyce, Nowy Łupków, Stary Łupków, Smolnik, Mików, Wola Michowa, Maniów, Balnica, Jawornik, Rzepedź, Turzańsk, Szczawne, Kulaszne, Wysoczany, które tworzą 14 sołectw. Siedzibą Urzędu Gminy i głównym ośrodkiem administracyjnym i usługowym gminy jest Komańcza.

 

Na koniec 2021 roku zameldowanych w gminie było 4 500 osób. Liczbę ludności według miejscowości prezentuje tabela 1.

 

Tabela 1. Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach.

Lp.

Miejscowość

Liczba mieszkańców

stali

czasowi

razem

1.

Balnica

8

0

8

2.

Czystogarb

261

3

264

3.

Dołżyca

95

0

95

4.

Duszatyn

2

0

2

5.

Jawornik

25

0

25

6.

Komańcza

812

19

831

7.

Kulaszne

180

8

188

8.

Maniów

28

0

28

9.

Mików

50

1

51

10.

Nowy Łupków

384

3

387

11.

Osławica

34

4

38

12.

Prełuki

8

0

8

13.

Radoszyce

172

0

172

14.

Rzepedź

1086

14

1100

15.

Smolnik

164

9

173

16.

Szczawne

381

1

382

17.

Turzańsk

324

0

324

18.

Wisłok Wielki

221

2

223

19.

Wola Michowa

82

0

82

20.

Wysoczany

118

1

119

Ogółem:

4435

65

4500

                                                                                                                              

Przyrost naturalny na przestrzeni ostatnich pięciu lat prezentuje poniższy wykres (Wyk. 1).

 

Wykres 1. Przyrost naturalny w latach 2017 – 2021 w Gminie Komańcza.

 

  1. Informacje finansowe

 

Budżet Gminy Komańcza na 2021 rok został uchwalony przez Radę Gminy Komańcza Uchwałą nr XXVII/209/2021 w dniu 28 stycznia 2021 roku. Plan i wykonanie dochodów i wydatków oraz rozchody związane ze spłatą kredytu i pożyczki na 31.12.2021 r. przedstawia tabela nr 2.

Tabela 2. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na dzień 31.12.2021 r.  

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

Wskaźnik (%)

A.     Dochody

26 402 989,01

28 930 844,32

109,57

w tym

 

 

 

- dochody bieżące

21 804 932,91

21 263 713,16

97,51

- dochody majątkowe

4 598 056,10

7 667 131,16

166,74

B.     Wydatki

27 449 787,06

23 484 796,40

85,55

w tym

 

 

 

- wydatki bieżące

22 390 749,97

20 712 429,05

92,50

- wydatki majątkowe

5 059 037,09

2 772 367,35

54,80

C.      Deficyt/nadwyżka (A-B)

-1 046 798,05

5 446 047,92

D1. Przychody ogółem

z tego:

6 385 905,97

6 385 905,97

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

5 170 411,02

5 170 411,02

- spłata udzielonych pożyczek

- ze sprzedaży papierów wartościowych

- nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

116 820,93

116 820,93

100,00

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

1 098 674,02

1 098 674,02

100,00

D2. Rozchody ogółem

z tego:

5 339 107,92

5 339 107,92

100,00

D21. spłata kredytów i pożyczek

5 339 107,92

5 339 107,92

100,00

D.25. inne cele

 

Wynik finansowy budżetu za 2021 rok stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 5 446 047,92 zł.

 

Wykonanie dochodów budżetowych według działów przedstawia tabela nr 3.

 

Tabela 3. Wykonanie dochodów budżetowych według działów.

Dział

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

Wskaźnik (%)

010

Rolnictwo i łowiectwo

319 391,55

315 991,55

98,93

020

Leśnictwo

215 500,00

58 837,89

27,30

600

Transport i łączność

1 514 640,00

1 514 692,84

100,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

617 200,00

396 277,14

64,20

710

Działalność usługowa

15 000,00

15 000,00

100,00

750

Administracja publiczna

112 749,37

100 038,72

88,72

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 645,00

4 625,23

99,57

752

Obrona narodowa

1 500,00

1 500,00

100,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

11 732,86

12 258,86

104,48

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 842 944,88

6 661 921,08

97,35

758

Różne rozliczenia

9 890 065,04

13 195 355,04

133,42

801

Oświata i wychowanie

413 970,85

414 758,45

100,19

851

Ochrona zdrowia

20 044,00

17 047,77

85,05

852

Pomoc społeczna

226 157,19

224 889,47

99,43

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

12 800,00

8 975,71

70,12

855

Rodzina

5 131 518,00

5 115 415,66

99,68

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

859 698,90

812 265,02

94,48

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

193 431,37

60 993,89

31,53

 

Razem:

26 402 989,01

28 930 844,32

109,57

                                    

Wykonanie wydatków budżetowych według działów przedstawia tabela nr 4.

 

Tabela 4. Wykonanie wydatków budżetowych według działów.

Dział

Nazwa działu

Plan

Wykonanie

Wskaźnik (%)

010

Rolnictwo i łowiectwo

2 535 150,73

496 173,36

19,57

020

Leśnictwo

25 000,00

23 939,50

95,76

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

2 500,00

0,00

600

Transport i łączność

3 620 276,40

3 270 224,15

90,33

700

Gospodarka mieszkaniowa

427 209,35

382 012,53

89,42

710

Działalność usługowa

93 066,73

52 685,22

56,61

750

Administracja publiczna

3 651 668,57

3 270 686,00

89,57

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

4 645,00

4 625,23

99,57

752

Obrona narodowa

1 500,00

1 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

248 227,31

162 646,99

65,52

757

Obsługa długu publicznego

110 653,66

108 714,80

98,25

758

Różne rozliczenia

81 000,00

0,00

801

Oświata i wychowanie

7 794 513,23

7 383 445,21

94,73

851

Ochrona zdrowia

142 888,09

63 246,11

44,26

852

Pomoc społeczna

841 481,88

789 060,94

93,77

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

17 800,00

11 219,64

63,03

855

Rodzina

5 192 209,16

5 167 355,93

99,52

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 495 005,86

1 245 662,37

83,32

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 124 941,09

1 039 568,31

92,41

926

Kultura fizyczna

40 050,00

12 030,11

30,04

 

Razem:

27 449 787,06

23 484 796,40

85,56

 

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2021 r. wyniosło 5 170 411,02 zł na co składały się: kredyt skonsolidowany zaciągnięty w Getin Noble Bank w 2013 r. oraz pożyczka konsolidacyjna zaciągnięta w Simens w 2016 r. W 2021 r. podjęto decyzję o skonsolidowaniu zaciągniętych w/w zobowiązań w Banku Spółdzielczym Sztum celem ustrukturyzowaniu zadłużenia i obniżenia kosztów obsługi długu.


Data wytworzenia: 2022-05-31
Sporządzone przez: Monika Guśtak (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-06-02 09:02:42
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 130