> Protokół nr XXXVIII z obrad XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 21 grudnia 2021 r.

Protokół nr XXXVIII z obrad XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 21 grudnia 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Wiceprzewodniczący RG Paweł Kurinka poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Paweł Kurinka - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Wiceprzewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kopylec Włodzimierz
 8. Kurinka Paweł
 9. Milasz Wiesław
 10. Mokrzycka Joanna
 11. Orzechowski Roman
 12. Perun Andrzej
 13. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Pasiniewicz Adam
 2. Piechocki Robert

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Wiceprzewodniczący RG Paweł Kurinka poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji - potrzeby inwestycyjne związane z remontem dróg w miejscowościach Szczawne, Nowy Łupków, Osławica, Wisłok Wielki. Wójt poprosił o rozszerzenie porządku obrad o projekty uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt II) i zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok.

Radni nie wnieśli uwag w związku z tym Wiceprzewodniczący RG Paweł Kurinka przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia zmian do porządku obrad, które zostały przyjęte 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Wiceprzewodniczący RG Paweł Kurinka przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad wraz ze zmianami. Porządek obrad ze zmianami został przyjęty 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołu nr XXXVII z dnia 30 listopada 2021 r.

Protokół nr XXXVII z dnia 30 listopada 2021 r.

Wiceprzewodniczący RG PawełKurinka zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu?

Radni nie wnieśli uwag i protokół został przyjęty w wyniku głosowania 13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 4 do protokołu).

Ad 5

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (zał. nr 5 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 6 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/298/2021

Ad 6

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (zał. nr 7 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 8 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/299/2021

Ad. 7

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian nazw ulic na terenie miejscowości Rzepedź (zał. nr 9 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian nazw ulic na terenie miejscowości Rzepedź i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 10 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/300/2021

Ad. 8

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komańcza (zał. 11).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Radny Włodzimierz Kopylec zgłosił propozycję zmiany uchwały: § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „10 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym”.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie zmianę zaproponowaną przez Radnego Włodzimierza Kopylca. Zmiana została przyjęta 9 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” (głosowanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu).

Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała wraz ze zmianą została podjęta głosami 11 „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”(załącznik nr 13 do protokołu).

Uchwała Nr XXXVIII/301/2021

Ad. 9

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.:podjęcie uchwały w sprawie dopłat za odprowadzone ścieki (zał. 14).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie dopłat za odprowadzone ścieki i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 11 „za”, przy 2 głosach

„wstrzymujących się”.

Uchwała Nr XXXVIII/302/2021

Ad. 10

Wiceprzewodniczący Rady Gminy przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (zał. 16).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/303/2021

Ad. 11

Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.:podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części (zał. 18).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Radny Roman Orzechowski zaproponował zmianę w § 1 ust. 2 - dzierżawa na 5 lat.

Radny Piotr Trzaska zasugerował określenie „do 5 lat”.

Radny Roman Orzechowski zgodził się.

Z braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat w drodze przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części i poddał go pod głosowanie wraz z poprawką (załącznik nr 19 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała wraz z poprawką została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/304/2021

Ad. 12

Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt II) (zał. 20).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce omówiła projekt uchwały.

Z braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 21 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/305/2021

Ad. 13

Wiceprzewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok (zał. 22).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały - pilna potrzeba modernizacji i przebudowy dróg w miejscowościach popegeerowskich i podpisania umów z tym związanych.

Z braku pytań Wiceprzewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na 2022 rok i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 23 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVIII/305/2021

Ad. 14

Zamknięcie obrad sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

09:50-10:15

Protokołowała:

Inspektor

Edyta Opar


Data wytworzenia: 2021-12-21
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-02-24 22:55:09
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 215