> Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Komańczy i budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe - Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Komańczy i budynku Remizy OSP w Komańczy do 31.12.2022 r.


 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego lekkiego do budynku Urzędu Gminy w Komańczy 38-543 Komańcza 166 oraz do budynku Remizy OSP w Komańczy, 38-543 Komańcza 175 do 31.12.2022 r. w ilości 30 000 litrów oleju opałowego
o następujących parametrach:

- wartość opałowa – nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki – nie wyższa niż 0,1%

- temperatura zapłonu – powyżej 55°C

- temperatura płynięcia – nie mniejsza niż -20°C

- gęstość w temp. 15°C - nie większa niż 860 kg/m³

Olej opałowy odpowiadający wymaganiom jakościowym wg Polskiej Normy PN-C-96024:L1, dla potrzeb Urzędu Gminy w Komańczy i Remizy OSP w Komańczy do końca roku 2021 w ilości orientacyjnej 25000 litrów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych. Podana ilość oleju opałowego jest ilością szacunkową, jaką Zamawiający może kupić w okresie obowiązywania umowy i może się zmniejszyć lub zwiększyć, w zależności od warunków atmosferycznych. Z tytułu nie zrealizowania zakupu maksymalnej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zmawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z każdą dostawą oleju opałowego certyfikat jakości oleju opałowego. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zmówienia w formie telefonicznej z 2-dniowym wyprzedzeniem. Dostawca dostarczał będzie olej opałowy autocysternami oplombowanymi i zabezpieczonymi zgodnie z przepisami prawa.

Nazwy kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień 09135100-5-olej opałowy.

 1. Termin realizacji zmówienia:

Od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 r.

 • Opis sposobu przygotowania oferty:
 1. Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście
  w sekretariacie Urzędu Gminy w Komańczy, 38-543 Komańcza 166 do dnia 18 lutego 2022 r. do godz. 09.00
 2. W ofercie należy podać cenę netto, stawkę i wartość podatku Vat oraz cenę brutto za 1 litr oleju opałowego lekkiego. Jeżeli oferta będzie złożona za pomocą poczty, na kopercie należy umieścić napis: „Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Komańczy i budynku Remizy OSP w Komańczy
  do 31.12.2022 r.”
  .
 3. Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.
 4. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

 

 • Wypełniony i podpisany druk oferty cenowej – załącznik nr 1.
 • Zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2.
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w postepowaniu – załącznik nr 3.
 • Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 4.
 • Inne dokumenty (tj.: aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające dopuszczenie Wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 1. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Cena – 100%

 

Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu cen przedstawił wysokość marży w stosunku do ceny producenta. Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. koszty transportu i rozładunku. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym z dokładnością
do drugiego miejsca po przecinku.

 

 1. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy:

 

 1. Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów.
 2. Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu, tj. do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).
 3. Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża nie będzie podlegała zmianie przez okres obowiązywania umowy.
 4. Termin płatności za prawidłowo wystawioną fakturę wynosi 30 dni od daty wpływu faktury.

 

 1. Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

 

Andrzej Ferenc insp. ds. Gospodarki nieruchomościami tel./fax (013) 467 70 35 w. 38 e-mail: urzad@komancza.pl aferenc@komancza.pl

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi ofertami.
 2. Zamawiający może w dowolnej chwili odwołać lub zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. Zamawiający poinformuje stosowne strony o powyższym fakcie za pośrednictwem tożsamego kanału dystrybucji zapraszania.
 3. W celu realizacji zamówienia z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa.
 4. Jednocześnie informuję, iż zaproszenie do składania ofert, nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Projekt umowy – załącznik nr 2
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – załącznik nr 3
 4. Oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa – załącznik nr 4

Data wytworzenia: 2022-02-14
Sporządzone przez: Andrzej Ferenc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2022-02-15 12:28:25
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Tryb: Zapytanie o cenę
Termin składania ofert: 2022-02-18 00:00:00
Termin otwarcia: 2022-02-18 00:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 560