> Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej - stan surowy zamknięty

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej - stan surowy zamknięty


Link do przetargu miniPortal (uzp.gov.pl)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

 • ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

 • ) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza
 • Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755
 • Adres zamawiającego
 • ) Ulica: Komańcza 166
 • ) Miejscowość: Komańcza
 • ) Kod pocztowy: 38-543
 • ) Województwo: podkarpackie
 • ) Kraj: Polska
 • ) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
 • ) Numer telefonu: 13 4677035
 • ) Numer faksu: 13 4677500
 • ) Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl
 • ) Adres strony internetowej zamawiającego: komancza.pl
 • ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

 • ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 • ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
 • ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej - stan surowy zamknięty

 • ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d9e8cba-6181-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
 • ) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00322662/01
 • ) Wersja ogłoszenia: 01
 • ) Data ogłoszenia: 2021-12-20 12:17
 • ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
 • ) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009449/09/P
 • ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z przebudową kotłowni olejowej - stan surowy zamknięty

 • ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
 • ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

 • ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl
 • ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
 • ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
 • ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej urzad@komancza.pl
 • ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
 • ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
 • ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
 • ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

 • ) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” zamawiający informuje, że : Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postepowaniu jest Wójt Gminy Komańcza z siedzibą: Komańcza 166, 38-543 Komańcza, tel. 13 4677 035, e-mail urzad@komancza.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Komańcza oraz poprzez e-mail: iod@komancza.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego , wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy.
 4. Obiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp, dane osobowe Wykonawcy mogą być zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, odbiorcą danych może być bank realizujący usługi bankowe dla Urzędu Gminy w Komańczy - tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, dostawca systemu finansowo-księgowego - RADIX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 33, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiot zapewniający elektronizację prowadzonych zamówień tj. platforma e- zamówienia , któremu również powierzono przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
 5. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
 6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany:
 7. 78 ust. 1 ustawy Pzp, tj. protokół wraz z załącznikami przechowuje się przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania chyba że umowa zawarta jest na dłuży okres czasu wtedy administrator przechowuje protokół do zakończenia umowy;
 8. umowy zgodnie z kategorią archiwalną B10 - tj. 10 lat od roku następującego po zakończeniu umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego,
 9. pozostała dokumentacja dotycząca zamówień publicznych zgodnie z kategorią B5 - tj. 5 lat od roku następującego po zakończeniu sprawy.
 10. W celu złożenia oferty podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca szczegółowe informacje zostały określone w SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
 • ) Numer referencyjny: 271.9.2021
 • ) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 • ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
 • ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
 • ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
 • Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
 • ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Rzepedzi o pomieszczenia sali gimnastycznej i przedszkola wraz z budową kotłowni olejowej w ramach zadania: „Budowa sali gimnastycznej wraz z niezbędnymi pomieszczeniami przy Szkole Podstawowej w Rzepedzi gm. Komańcza. Działki 165/45, 165/18,165/19,164/2,164/1, obręb 0019 Rzepedź” do stanu surowego zamkniętego dla całości budynku, w następującym zakresie:

1 .Roboty ziemne i fundamentowe:

 • pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagórkowatym - 375,211 m3
 • roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi - 300,169m3
 • podkłady betonowe na podłożu gruntowym - 6504m3
 • ławy fundamentowe - 12,667 m3
 • ściany żelbetowe proste o grubości 30cm wysokości do 3m - 91,40m2
 • ściany żelbetowe proste o grubości 24cm wysokości do 3m - 38,662m2
 • stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe - 0,294m3
 • słupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4m - 1,452m3
 • płyta fundamentowa żelbetowa - 2,248m3
 • izolacje przeciwwilgociowe z papy
 • uszczelnienie od zewnętrz ścian piwnicy w istniejącym budynku - 55,908m2
 • wykonanie fasety uszczelniającej - 33,427m
 • izolacja termiczna ścian fundamentowych - 55,908m2
 • zasypanie wykopów ziemią - 311,267m3
 • formowanie i zagęszczeni nasypów
 1. Parter
 • ściany z bloków wapienno - piaskowych na zaprawie - 212,453m2
 1. Pietro
 • ściany z bloków wapienno - piaskowych na zaprawie - 199,852m2
 1. Strych
 • ściany z bloków wapienno - piaskowych na zaprawie - 200,391 m2
 1. Elementy konstrukcyjne
 • strop nad piętrem z pustaków na belkach prefabrykowanych - 331,656m2
 • posadzki cementowe wraz z cokolikami
 • stemplowanie
 • belki i podciągi żelbetowe
 • zbrojenie dla całości
 • strop nad parterem z pustaków na belkach prefabrykowanych - 307,205m2
 • posadzki cementowe wraz z cokolikami
 • stemplowanie
 • belki i podciągi żelbetowe
 1. Konstrukcja i pokrycie dachu
 • więźba dachowa
 • krokwie zwykłe długości 4,5m - 20,779m3
 • krokwie narożne i koszowe - 0,739m3
 • murłaty - 1,049m3
 • podwaliny - 1,820m3
 • płatwie - 2,167 m3
 • słupy - 1,271 m3
 • wymiany i rozpory - 0,069m3
 • kleszcze - 2,710m3
 • miecze i zastrzały - 0,269m3
 • nadbitki - 0,181 m3
 • dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków - 1 157,414m2
 1. Pokrycie dachu:
 • mocowanie folii dachowej na krokwiach - 550,488m2
 • montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym - 415,103m2
 • ołacenie połaci dachowych łatami - 415,103m2
 • pokrycie dachu blachodachówka -
 • deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - 41,728m2
 • krycie dachów papą termozgrzewalną - 41,728m2
 • obróbki dachowe murów ogniowych - -25,840mb
 • obróbki dachowe kosza - 12,80 m2
 • pokrycie koryt dachowych papą - 7,680m2
 • obróbki blacharskie z blachy powlekanej
 • rynny dachowe półokrągłe - 53,080m
 1. Stolarka drzwiowa i okienna:
 • otwory na okna w ścianach murowych - 41 szt.
 • otwory na drzwi - 2 szt
 • okna o pow. ponad 1,5 z kształtowników
 • montaż drzwi z PCV z obróbką obsadzenia - 3,536m2
 • wyłazy dachowe - 1 szt.
 1. Trzony kominowe i szachty
 • spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych - 308,130m
 • obróbki blacharskie z blachy powlekanej - 6,312m2
 • izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych - 69,256m2
 • wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - 69,256m2
 • kratki wentylacyjne - 66szt
 • nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów - 2,825 m2
 • izolacje przeciwwilgociowe z papy

Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty w ramach realizowanego zamówienia wynosi 24 miesiące.

Szczegółowy zakres prac do wykonania precyzuje dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót, stanowiący załącznik do niniejszej SWZ.

 • ) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
 • ) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262410-8 - Wznoszenie konstrukcji budynków

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

 • ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
 • ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
 • ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
 • ) Kryteria oceny ofert
 • ) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został opisany w SWZ.
 • ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
 • ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

 • ) Nazwa kryterium: Cena
 • ) Waga: 60,00

Kryterium 2

 • ) Rodzaj kryterium:

inne.

 • ) Nazwa kryterium: okres gwarancji
 • ) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

 • ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
 • ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
 • ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 1. wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną, odpowiadającą przedmiotowi zamówienia, która polegała na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu użyteczności publicznej, kubaturowego o wartości minimum 1.400.000,00 zł brutto każda,
 2. osoby skierowane do realizacji zamówienia:
 • . wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
 • ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Środki dowodowe na potwierdzenie warunku zdolności technicznej lub zawodowej:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów -inne odpowiednie dokumenty; (załącznik nr 3 do SWZ);
 • wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

 • ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
 • ) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca w terminie do upływu terminu składania ofert wniesie wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

 1. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach:
 • pieniądzu,
 • gwarancjach bankowych,
 • gwarancjach ubezpieczeniowych,
 • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
 1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 do upływu terminu składania ofert w tytule przelewu należy wpisać Wadium - oraz podać nazwę zadania.

Uwaga:

Wadium wnoszone w pieniądzu ściśle z dyspozycją art. 97 ust. 8 ustawy Pzp, wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego .

Pozostałe informacje dotyczące wadium zawarte zostały w SWZ.

 • ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
 • ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 • oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ
 • sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
 1. wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w pkt. 7 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w pkt 11 SWZ;
 2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z wykonawców osobno;
 3. oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
 4. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
 5. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 6. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.

Uwaga: warunki, o których mowa w pkt. 7 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.

 • przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 • ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

 • ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
 • ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ - załącznik nr 5 do SWZ

 • ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

 • ) Termin składania ofert: 2022-01-04 09:00
 • ) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu.
 • ) Termin otwarcia ofert: 2022-01-04 10:00
 • ) Termin związania ofertą: do 2022-02-02

Data wytworzenia: 2021-12-20
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-29 10:14:23
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Termin składania ofert: 2022-01-04 00:00:00
Termin otwarcia: 2022-01-04 10:00:00
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 688