> Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańcza

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańcza


link do przetargu https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/e1aaa7db-0804-4c96-81b8-30b922379ed0

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

 • ) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

 • ) Nazwa zamawiającego: Gmina Komańcza
 • Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440755
 • Adres zamawiającego
 • ) Ulica: Komańcza 166
 • ) Miejscowość: Komańcza
 • ) Kod pocztowy: 38-543
 • ) Województwo: podkarpackie
 • ) Kraj: Polska
 • ) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
 • ) Numer telefonu: 13 4677 035
 • ) Numer faksu: 13 4677500
 • ) Adres poczty elektronicznej: urzad@komancza.pl
 • ) Adres strony internetowej zamawiającego: komancza.pl
 • ) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
 • ) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

 • ) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

 • ) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
 • ) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańcza

 • ) Identyfikator postępowania: ocds-148610-79a086b2-5d21-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
 • ) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00316563/01
 • ) Wersja ogłoszenia: 01
 • ) Data ogłoszenia: 2021-12-15 12:41
 • ) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
 • ) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009449/07/P
 • ) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańczaa

 • ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
 • ) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

 • ) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.p/
 • ) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
 • ) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
 • ) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej urzad@komancza.pl
 • ) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415)
 • ) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
 • ) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
 • ) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

 • ) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
 1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” zamawiający informuje, że : Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postepowaniu jest Wójt Gminy Komańcza z siedzibą: Komańcza 166, 38-543 Komańcza, tel. 13 4677 035, e-mail urzad@komancza.pl.
 2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować listownie na adres Urzędu Gminy Komańcza oraz poprzez e-mail: iod@komancza.pl.
 3. Celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wyboru najkorzystniejszej oferty, zawarcie oraz realizacja umowy.
 4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja w oparciu o art. 18 oraz 74 ustawy Pzp, dane osobowe Wykonawcy mogą być zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych, odbiorcą danych może być bank realizujący usługi bankowe dla Urzędu Gminy w Komańczy - tj. Bank Gospodarstwa Krajowego, dostawca systemu finansowo-księgowego - RADIX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Piastowskiej 33, z którym zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiot zapewniający elektronizację prowadzonych zamówień tj. platforma e- zamówienia , któremu również powierzono przetwarzanie danych. Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z Administratorem.
 5. Dane osobowe Wykonawcy nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich).
 6. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres wymagany:
 7. 78 ust. 1 ustawy Pzp, tj. protokół wraz z załącznikami przechowuje się przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania chyba że umowa zawarta jest na dłuży okres czasu wtedy administrator przechowuje protokół do zakończenia umowy;
 8. umowy zgodnie z kategorią archiwalną B10 - tj. 10 lat od roku następującego po zakończeniu umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego,
 9. pozostała dokumentacja dotycząca zamówień publicznych zgodnie z kategorią B5 - tj. 5 lat od roku następującego po zakończeniu sprawy.
 10. W celu złożenia oferty podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca szczegółowe informacje zostały określone w SWZ

SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • ) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
 • ) Numer referencyjny: 271.8.2021
 • ) Rodzaj zamówienia: Usługi
 • ) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
 • ) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
 • ) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
 • Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
 • ) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Komańcza, na co składa się:

 1. Odbieranie odpadów zmieszanych (kod 20 03 01) i odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01) i dostarczanie ich celem zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, ul. Białobrzeska 108;
 2. Odbieranie odpadów zbieranych w sposób selektywny o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04,

15 01 06, 15 01 07, 20 01 01,20 01 39 i 20 01 40 i dostarczanie ich celem zagospodarowania do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krośnie, ul. Białobrzeska 108;

 1. Odbieranie i zagospodarowanie pozostałych odpadów zbieranych w sposób selektywny, przy czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość w okresie trwania zamówienia wskazania Instalacji do zagospodarowania odpadów zbieranych w sposób selektywny.
 2. Prowadzenie punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Komańcza.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość w okresie trwania zamówienia zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych.
 4. Szczegółowym przedmiotem zamówienia jest:
 • . Odbiór i transport niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (kod 200301) od właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy (zamieszkałe), od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (niezamieszkałe) oraz nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.
 • . Odbiór i transport odpadów segregowanych:
 • odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w tym odpadów wielomateriałowych oraz odpadów opakowaniowych z metali, zbieranych łącznie jako zmieszane odpady opakowaniowe (kod 150106),
 • papieru i tektury w tym opakowania z papieru i tektury (kod 150101,200101),
 • opakowań ze szkła (kod 150107),
 • popiołu z domowych palenisk (kod ex 20 01 99),
 • odpadów kuchennych ulegających biodegradacji ( kod 20 01 08).
 • . Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych (kod 200307), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (kody 200123*, 200135*, 200136) oraz opon ( kod16 01 03)
 • . Odbiór i zagospodarowanie - innych odpadów nieulegających biodegradacji (kod 200203) z cmentarzy.
 • . Odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków (kod 200131,200132).
 • . Odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych selektywnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szczawnem.
 • . Zbieranie danych z kodów dwuwymiarowych
 • . Świadczenie usługi polegającej na bieżącym funkcjonowaniu i obsłudze Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 • . Wyposażenie właściciele nieruchomości w pojemniki na odpady.
 • . Wyposażenie miejsc publicznych w pojemniki
 • . Opróżnianie koszy przystankowych i ulicznych
 • . Odbiór odpadów z imprez publicznych i akcji ekologicznych
 • . Zapewnienie gotowości i możliwości odbiór oraz zagospodarowania pozostałych odpadów komunalnych
 • . Zagospodarowanie odebranych odpadów
 • ) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami
 • ) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

90512000-9 - Usługi transportu odpadów

90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

 • ) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
 • ) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
 • ) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
 • ) Kryteria oceny ofert
 • ) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
 • ) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

 • ) Nazwa kryterium: Cena
 • ) Waga: 60,00

Kryterium 2

 • ) Rodzaj kryterium:

inne.

 • ) Nazwa kryterium: Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Komańcza
 • ) Waga: 10,00

Kryterium 3

 • ) Rodzaj kryterium:

inne.

 • ) Nazwa kryterium: Termin płatności wynagrodzenia dla Wykonawcy
 • ) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

 • ) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
 • ) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
 • ) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :

 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w/w zakresie jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia tj: wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Komańcza, o którym mowa w art.9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

 1. zdolności technicznej lub zawodowej:
 2. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 2 usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy o masie łącznej odebranych odpadów komunalnych w ciągu następujących po sobie 12 miesięcy co najmniej 500 ton
 3. będzie dysponował niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami co najmniej :
 • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych (śmieciarki);
 • dwoma pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych;
 • jednym pojazdem do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
 • ) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
 • ) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz podmiotowych środków dowodowych:
 • w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 1. a) wpis do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Komańcza, o którym mowa w art.9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • w celu wykazania spełniania warunków udziału w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie- załącznik nr 4 do SWZ; Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 2. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 5 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

 • ) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
 • ) Zamawiający wymaga wadium: Nie
 • ) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
 • ) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
 1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania: zwraca się do zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 3. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
 • oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ
 • sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej:
 1. wykonawcy składają jedną ofertę do której załączone będą dokumenty, o których mowa w pkt. 7 SWZ, oświadczenia składa każdy z wykonawców osobno w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w pkt 11 SWZ;
 2. oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1 składa każdy z wykonawców osobno;
 3. oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną;
 4. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;
 5. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
 6. wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant (pełnomocnik) pozostałych.

Uwaga: warunki, o których mowa w pkt. 7 SWZ (warunki uczestnictwa w przetargu) podmioty składające ofertę wspólną jako konsorcjum mogą spełniać łącznie.

 • przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum.
 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - dotyczy tylko Wykonawców wspólnie ubiegających się o uzyskanie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w oryginale lub kopii, której zgodność z oryginałem poświadczono notarialnie opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 • ) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

 • ) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
 • ) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
 • ) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w art. 455 ustawy Pzp. oraz w przypadkach, o których mowa w SWZ oraz projekcie umowy stanowiącym integralną część SWZ - załącznik nr 6 do SWZ.

 • ) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII - PROCEDURA

 • ) Termin składania ofert: 2021-12-23 09:00
 • ) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do zlożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego również na miniPortalu.
 • ) Termin otwarcia ofert: 2021-12-23 10:00
 • ) Termin związania ofertą: do 2022-01-21

Data wytworzenia: 2021-12-15
Sporządzone przez: Iwona Miszczyszyn (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-29 10:10:36
Rodzaj zamówienia: Przetarg
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 427