> Protokół nr XXXVI z obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 10 listopada 2021 r.

Protokół nr XXXVI z obrad XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 10 listopada 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Farbaniec Jan
 4. Hnat Kazimierz
 5. Jarosz Joanna
 6. Kopylec Włodzimierz
 7. Kurinka Paweł
 8. Milasz Wiesław
 9. Mokrzycka Joanna
 10. Orzechowski Roman
 11. Pasiniewicz Adam
 12. Perun Andrzej
 13. Piechocki Robert

Radni nieobecni:

 1. Duda Anna
 2. Trzaska Piotr

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – możliwość procedowania zadania związanego z remontem chodnika w Nowym Łupkowie.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad.

Porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty  13 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Ad. 4

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. (zał. nr 3 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r. i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 4 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVI/287/2021

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (zał. 5).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 6 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVI/288/2021

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (zał. 7).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 8 do protokołu). 

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXVI/289/2021

Ad. 7

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

16:30-16:40

Protokołował:

Inspektor

Edyta Opar


Data wytworzenia: 2021-11-10
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-09 12:36:02
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 376