> Protokół nr XXXV z obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 27 października 2021 r.

Protokół nr XXXV z obrad XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 27 października 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXXV sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał obecnych.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 12 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Hnat Kazimierz
 5. Jarosz Joanna
 6. Kopylec Włodzimierz
 7. Kurinka Paweł
 8. Milasz Wiesław
 9. Mokrzycka Joanna
 10. Pasiniewicz Adam
 11. Perun Andrzej
 12. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Farbaniec Jan
 2. Orzechowski Roman
 3. Piechocki Robert

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poprosił o wyjaśnienie powodów zwołania sesji nadzwyczajnej.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce wyjaśnił powód zwołania sesji – potrzeba realizacji inwestycji.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do proponowanego porządku obrad?

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT V).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT V). Projekt uchwały został wprowadzony do porządku obrad 12 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Zmieniony porządek obrad w wyniku głosowania został przyjęty  12 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Ad. 4

Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji – protokół nr XXXIV z dnia 14 września 2021 r.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz zapytał, czy ktoś ma jakieś uwagi do protokołu nr XXXIV z dnia 14 września 2021 r.

Radni nie wnieśli uwag i protokół został przyjęty w wyniku głosowania 12 głosami „za” (głosowanie stanowi zał. nr 4 do protokołu).

Ad. 5

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.

Burmistrz Ustrzyk Dolnych Pan Bartosz Romowicz przypomniał w skrócie ideę utworzenia Związku. Jest nią zapewnienie mieszkańcom Bieszczad i turystom komunikację publiczną, transport zbiorowy. Dzięki utworzonemu Związkowi będzie możliwość, żeby to zoptymalizować, zrobić to lepiej i taniej.

Radni nie wnieśli uwag, ani pytań w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego (zał. nr 5 do protokołu), a następnie poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”. (głosowanie stanowi zał. nr 6 do protokołu).

Uchwała Nr XXXV/277/2021

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj. podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.

Wójt Gminy Pan Roman Bzdyk wyjaśnił, że projekt uchwały jest pochodną wcześniejszej, podjętej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag, ani pytań w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego (zał. nr 7 do protokołu), a następnie poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”. (głosowanie stanowi zał. nr 8 do protokołu).

Uchwała Nr XXXV/278/2021

Ad. 7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (PROJEKT I) (zał. nr 9 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego (PROJEKT I) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 10 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXXV/279/2021

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt II) (zał. nr 11 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt II) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 12 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXXV/280/2021

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt III) (zał. nr 13 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (projekt III) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 14 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXXV/281/2021

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (PROJEKT IV) (zał. nr 15 do protokołu).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (PROJEKT IV) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 16 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXXV/282/2021

Ad. 11

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez Gminę Komańcza, od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 473/2 o pow. 0,0604 ha położonej w Radoszycach, gm. Komańcza posiadającej księgę wieczystą nr KS1S/00056947/7, zabudowanej historycznym obeliskiem granicznym

(zał. 17 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez Gminę Komańcza, od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 473/2 o pow. 0,0604 ha położonej w Radoszycach, gm. Komańcza posiadającej księgę wieczystą nr KS1S/00056947/7, zabudowanej historycznym obeliskiem granicznym i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 18 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXXV283/2021

Ad. 12

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez Gminę Komańcza, od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 12/1 o pow. 0,0048 ha i 12/2 o pow. 0,0571 ha położonych w miejscowości Rzepedź, gm. Komańcza posiadającej księgę wieczysta nr KS1S/00073798/2 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych (zał. 19 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w formie darowizny przez Gminę Komańcza, od Województwa Podkarpackiego prawa własności nieruchomości oznaczonych jako działki nr 12/1 o pow. 0,0048 ha i 12/2 o pow. 0,0571 ha położonych w miejscowości Rzepedź, gm. Komańcza posiadającej księgę wieczysta nr KS1S/00073798/2 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 20 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXXV/284/2021

Ad. 13

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwał własnych w części (zał. 21).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił potrzebę podjęcia uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwał własnych w części i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 22 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXXV/285/2021

Ad. 14

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT V) (zał. 23).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT V) i poddał go pod głosowanie (załącznik nr 24 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 12 „za”.

Uchwała Nr XXXV/286/2021

Ad. 11

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

8:30-9:05

Protokołował:

Inspektor

Edyta Opar


Data wytworzenia: 2021-10-27
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-12-09 12:27:32
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 384