> Uchwała nr XXXVII/297/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.

Uchwała nr XXXVII/297/2021 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2021 r.


w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komańcza

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 8 ust. 2, art. 36 ust. 2-4, art. 37 ust. 3 i 4 i art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1834) oraz w zw. z § 3 pkt 1 i § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1960) i Załącznikiem nr 1 do ww. Rozporządzenia obejmującego wykaz stanowisk, kwoty maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego oraz kwoty maksymalnego poziomu dodatku funkcyjnego na poszczególnych stanowiskach dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru

Rada Gminy Komańcza uchwala, co następuje:

§1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla Wójta Gminy Komańcza – Pana Romana Bzdyk w następującej wysokości:

  1. wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 9.700 zł,
  2. dodatek funkcyjny w kwocie: 3.000 zł,
  3. dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 3.810 zł,
  4. dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 679 zł.

§2

  1. Wójtowi Gminy zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  2. Miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy należne za okres od 1 sierpnia 2021 r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały podlega wyrównaniu do wartości wskazanych w § 1.

§3

Traci moc uchwała nr XXV/195/2020 Rady Gminy Komańcza z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Komańcza.

§4

 Wykonanie uchwały powierza się Zastępcy Wójta Gminy Komańcza.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data wytworzenia: 2021-11-30
Sporządzone przez: Marta Petryk (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Komańczy)
Data udostępnienia: 2021-12-09 11:43:56
Rodzaj zamówienia: Uchwała
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 208