> Protokół nr XXXIV z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 14 września 2021 r.

Protokół nr XXXIV z obrad XXXIV sesji Rady Gminy Komańcza VIII kadencji, odbytej w dniu 14 września 2021 r.


Przed rozpoczęciem obrad Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz poinformował obecnych, że obrady Rady Gminy są utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy. Obowiązek nagrywania obrazu i dźwięku wynika z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym. Przetwarzanie danych osobowych, w tym wizerunku jest dopuszczalne, gdyż jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Udział w publicznej sesji Rady Gminy Komańcza jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas obrad.

Obrady XXXIV sesji Rady Gminy Komańcza otworzył oraz im przewodniczył Adam Pasiniewicz – Przewodniczący Rady Gminy Komańcza.

Na wstępie Przewodniczący Rady Gminy przywitał zaproszonych gości, Pana Wójta, Panią Skarbnik, Państwa Radnych oraz Sołtysów.

W sesji uczestniczyli Radni oraz zaproszeni goście zgodnie z listami obecności stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Ad. 2

Przewodniczący Rady Gminy w oparciu o listę obecności (obecnych 13 Radnych) stwierdził, że podejmowane uchwały i wypracowane wnioski będą w pełni prawomocne.

Radni obecni:

 1. Dąbrowska Halina
 2. Dołżycki Jarosław
 3. Duda Anna
 4. Farbaniec Jan
 5. Hnat Kazimierz
 6. Jarosz Joanna
 7. Kopylec Włodzimierz
 8. Kurinka Paweł
 9. Milasz Wiesław
 10. Mokrzycka Joanna
 11. Orzechowski Roman
 12. Pasieniewicz Adam
 13. Trzaska Piotr

Radni nieobecni:

 1. Perun Andrzej
 2. Piechocki Robert

Ad. 3

Kolejny punkt porządku obrad to przyjęcie porządku obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Adam Pasiniewicz zapytał, czy są jakieś uwagi do porządku obrad.

Wójt Roman Bzdyk poprosił o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r (PROJEKT II).

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz przeprowadził głosowanie nad przyjęciem zmiany zaproponowanej przez Wójta – wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.

Zmiany zostały przyjęte 12 głosami „za” – Radny Wiesław Milasz nieobecny podczas głosowania (głosowanie stanowi zał. nr 2 do protokołu).

Porządek obrad wraz ze zmianami w wyniku głosowania został przyjęty 12 głosami „za” Radny Wiesław Milasz nieobecny podczas głosowania (głosowanie stanowi zał. nr 3 do protokołu).

Zmieniony porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
 5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT II).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Komańcza.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Komańcza działek nr 66/2 o pow. 0,1887 ha, nr 66/3 o pow. 0,0756 ha i nr 66/6 o pow. 0,0668 ha położonych w Komańczy, stanowiących własność osoby fizycznej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Gminę Komańcza porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komańcza.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Ad. 4

Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.

 • Przyjęcie protokołu nr XXXII z dnia 30 czerwca 2021 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXXII z dnia 30 czerwca 2021 r., który został przyjęty w wyniku głosowania 12 głosami „za” - Radny Wiesław Milasz nieobecny podczas głosowania. (Głosowanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu).

 • Przyjęcie protokołu nr XXXIII z dnia 28 lipca 2021 r.

Radni nie wnieśli uwagi do protokołu nr XXXIII z dnia 28 lipca 2021 r., który został przyjęty w wyniku głosowania 12 głosami „za” - Radny Wiesław Milasz nieobecny podczas głosowania. (Głosowanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu).

Ad. 5

Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.

Informacja ze stanowiska pracy: Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami w okresie od 29 czerwca 2021 r.:

 1. Prowadzonych było 5 postępowań administracyjnych o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wydano 4 decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na inwestycje pod nazwą:
  1. „Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą” - obręb Komańcza,
  2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą” – obręb Komańcza, obręb Duszatyn, obręb Radoszyce,
  3. „Budowa sieci wodociągowej, budowa studni wierconej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą” – obręb Komańcza,
  4. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą”.
 2. Wpłynęły 4 wnioski o ustalenie warunków zabudowy oraz 1 wniosek w sprawie odwołania od decyzji o warunkach zabudowy. Wydano 8 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz 1 decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego.
 3. Zawarto 22 nowe umowy dzierżawy do 3 lat na cele: rolne (7 umów), pod garaże tymczasowe - 8 umów, pod ogródek/altanę – 7 umów. Zawarto 8 aneksów do umów dzierżaw z uwagi na zmianę stawki czynszu dzierżawnego. Wpłynął wniosek o dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną na okres 30 lat.
 4. Wpłynęło 5 nowych wniosków o podział, zaopiniowano 5 podziałów.
 5. Wydano: 16 zaświadczeń o przeznaczeniu działek i 16 zaświadczeń o rewitalizacji, 3 wypisy ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Komańcza, 1 wypis i wyrys z planu miejscowego;
 6. Wpłynęło 7 wniosków w sprawie sprzedaży działek;
 7. Zawarto akt notarialny sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki gminnej nr 126/25 położonej w Szczawnem.
 8. Zlecono wyceny działek: nr 44/10 i 180/5 w Radoszycach na potrzeby sprzedaży.
 9. Przygotowano 1 projekt uchwały w sprawie odpłatnego nabycia na poszerzenie cmentarza w Komańczy.

Zadania wykonane na stanowisku: Gospodarka gruntami komunalnymi Gminy Komańcza:

 1. Skomunalizowano działki Skarbu Państwa, tj.:
  • w miejscowości Turzańsk – 2 działki,
  • w miejscowości Komańcza – 1 działka,
  • w miejscowości Smolnik - 1 działka,
  • w miejscowości Wysoczany – 14 działek,
 2. Wydano Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2259R Rzepedź – Kalnica – Mchawa wraz z obiektem mostowym w miejscowości Rzepedź, Turzańsk, Prełuki;
 3. Zawarto umowę na koszenie Cmentarza Komunalnego w Komańczy;
 4. Zawarto 5 umów na odpłatne udostępnienie działek gminnych w miejscowościach: Smolnik, Wysoczany, Rzepedź, Radoszyce z PGE Dystrybucja S.A., celem ułożenia kabla energetycznego.
 5. Wszczęto postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie i przebudowie wodociągu w miejscowości Wisłok Wielki i Czystogarb.
 6. Zawarto 3 porozumienia z Firmą VOICE NET S.A. na udostepnienie działek gminnych pod budowę szerokopasmowego internetu na terenie Gminy Komańcza w miejscowościach: Komańcza i Wysoczany.
 7. Zawarto umowę na udostepnienie działki gminnej w Turzańsku, celem budowy przyłącza wodnego.
 8. Przeprowadzono kontrolę techniczną sposobu użytkowania budynku przedszkola w miejscowości Rzepedź. Kontroli dokonał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku.
 9. Przeprowadzono wznowienie znaków granicznych, wyznaczono punkty graniczne i ustalono przebieg granicy działki gminnej nr ewid. 26/17, obręb Osławica (droga), z działkami sąsiednimi.
 10. Przygotowano i wysłano 9 pism do właścicieli działek w miejscowości Rzepedź (wieś), w sprawie wyrażenia przez nich zgody na wydzielenie zajeżdżonych fragmentów drogi i przekazanie ich na rzecz Gminy Komańcza, celem uregulowania stanu prawnego całego odcinka drogi gminnej pod kątem remontu.
 11. Przygotowanie i wysłanie 3 pism do właścicieli działek sąsiadujących z cmentarzem wyznaniowym w Komańczy, z propozycją ich kupna przez gminę, celem utworzenia nowego cmentarza komunalnego w miejscowości Komańcza.
 12. Wystąpiono pisemnie do Prezesa Wód Polskich w Warszawie z prośbą o naliczenie symbolicznej opłaty za dzierżawę gruntów, przez które przebiega droga do 6 gospodarstw domowych w miejscowości Komańcza.
 13. Podpisano Aneks do umowy w związku z dodaniem 3 nowych punktów poboru energii elektrycznej (Gmina Komańcza jest członkiem Grupy Zakupowej energii elektrycznej, której przewodzi MPGK Krosno, które organizuje w imieniu członków grupy przetargi na zakup energii elektrycznej oraz w imieniu gminy zawiera umowy z wyłonionym w przetargu przedsiębiorstwem dostarczającym energię elektryczną), oświetlenie obiektów sakralnych w miejscowościach: Szczawne, Radoszyce i Smolnik.
 14. Zakupiono 9 tablic informacyjnych „Regulamin placu zabaw” na place zabaw w miejscowościach: Wysoczany, Szczawne, Mików, Wola Michowa, Smolnik, Nowy Łupków, Radoszyce, Czystogarb wieś i Czystogarb PGR.
 15. Zawarto umowę na przeprowadzenie okresowego badania skuteczności samoczynnego wyłączenia urządzeń elektrycznych oraz oporności izolacji urządzeń elektrycznych i usunięcia wszelkich niesprawności i wad występujących w tych urządzeniach w budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Komańcza.
 16. Zakupiono zamek i okucie do drzwi wejściowych w budynku Remizy OSP w Szczawnem.
 17. Starosta Sanocki wydał decyzję odmawiającą w postepowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek osoby fizycznej w sprawie zwrotu tzw. rencistówki (działka nr ewid. 74/5 obręb Kulaszne).
 18. Zakupiono lodówkę do kuchni w budynku Remizy OSP w Komańczy.

Sprawozdanie ze stanowiska Infrastruktura i zarząd drogami w okresie od 30 czerwca 2021 r. - Zadania na drogach:

 1. Wprowadzenie oznakowania według projektów stałej organizacji ruchu na drogach:
  • droga nr 117309 R Szczawne (przejazd),
  • droga nr 117310 R Szczawne (przejazd),
  • droga nr 117311 R Nowy Łupków,
  • droga nr 117312 R Wysoczany,
  • droga nr 117313 R Nowy Łupków – Stary Łupków.
 2. Wprowadzenie oznakowania według projektów stałej organizacji ruchu dla stref zamieszkania.
 3. Zlecenie wykonania:
  • przeglądów rocznych stanu technicznego dla 19 km (12 odcinków) dróg gminnych,
  • przeglądów rocznych stanu technicznego 10 obiektów mostowych ,
  • fotorejestracji pasa drogowego dla 1 9 km (12 odcinków) dróg gminnych,
  • ewidencji dla 6 km (3 odcinków) dróg gminnych, mostów i przepustów.
 4. Kontrola i wykonanie prac w celu zapewnienia widoczności na przejazdach drogowo kolejowych na terenie Gminy Komańcza.
 5. Utrzymanie w czystości wiat przystankowych na terenie Gminy Komańcza.
 6. Wykonanie remontu drogi do pól w Rzepedzi wsi.
 7. Naprawa nawierzchni ciągu pieszego na moście w Rzepedzi wsi.
 8. Wnioski do PGE Sanok:
  • rozdział oświetlenia drogowego w Szczawnem,
  • zwiększenie mocy dla obiektu w Nowym Łupkowie.
 9. Realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.
 10. Prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
 11. Prace związane z realizacją inwestycji w ramach projektów z dofinansowaniem ze środków zewnętrznych (oświetlenie cerkwi).

Informacja ze stanowiska pracy: Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka gruntami:

 1. Wpłynęło 10 nowych wniosków o ustalenie warunków zabudowy. Prowadzonych było 26 postępowań administracyjnych i wydano 6 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.
 2. Wydano 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla Zakładu Karnego w Łupkowie na „Budowa budynku zakwaterowania osadzonych, budowa ogrodzenia zewnętrznego i wewnętrznego wraz z infrastrukturą.”
 3. Wpłynęło 2 nowe wnioski o podział nieruchomości. Wydano 5 decyzji o podziale nieruchomości oraz zaopiniowano 4 podziały.
 4. Prowadzonych było 3 postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości. Wydano 1 decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości i 1 decyzję o umorzeniu w części postępowania rozgraniczeniowego.
 5. Nadano 1 numer porządkowy dla budynku mieszkalnego.
 6. Wydano 30 zaświadczeń o przeznaczeniu działek w MPZP i rewitalizacji.

Sprawozdanie ze stanowiska ds. Inwestycji gminnych i projektów w okresie od 30 czerwca 2021 roku:

 1. Realizacja i odbiór inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komańcza – droga przy potoku Barbarka.
 2. Realizacja zadań w ramach Fundusz Sołeckiego - zaawansowanie 80%.
 3. Przygotowanie postępowania przetargowego oraz przekazanie placu budowy na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Komańcza – droga do klasztoru.
 4. Bieżące utrzymanie cmentarzy wojennych i kwater wojskowych na terenie Gminy.
 5. Sprawy bieżące związane z realizacją, odbiorem inwestycji gminnych.

Zarządzenia wydane w okresie 30 czerwca 2021 r. do 14 sierpnia 2020 r. w sprawie:

 • uchylenia Zarządzenia nr 55/2021
 • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020,
 • prowadzenia gospodarki samochodowej i sprawowania nadzoru nad transportem stanowiącym własność Gminy Komańcza będącym w dyspozycji Urzędu Gminy Komańcza oraz pojazdami i sprzętem znajdującym się na wyposażeniu OSP na terenie Gminy Komańcza,
 • zasad gospodarki drewnem pozyskanym z lasów będących własnością Gminy Komańcza,
 • powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół w Gminie Komańcza w roku szkolnym 2021/2022",
 • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok,
 • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok,
 • powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 550, 551/1, 552, 554 w Komańczy",
 • włączenia karty ewidencyjnej stanowiska archeologicznego do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Komańcza,
 • powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
 • powołania komsiji do odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Komańcza,
 • powołania komsiji do odbioru robót budowlanych polegających na Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK,
 • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok,
 • ustalenia opłatyza korzystanie z obiektu użyteczności publicznej- toalety w Komańczy, stanowiącej własność Gminy Komańcza,
 • przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego,
 • powołanie komisji do odbioru usługi polegającej na odkrzaczaniu gruntów rolnych,
 • ustalenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicielie nieruchomości z terenu Gminy Komańcza,
 • powołania komisji do odbioru robot budowlanych dla zadania Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrebie Rzepedź,
 • przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Komańcza kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Komańcza oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu podstawowej opieki zdrowotnej za I półrocze 2021 r.,
 • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Komańcza na 2021 rok,
 • zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza,
 • sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR 244, rok produkcji 1989,
 • powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:„Remont i przebudowę dróg osiedlowych w Szczawne i Wysoczany po byłym PGR w Szczawnem, w m. Nowy Łupków i Osławica po byłym PGR w Nowym Łupkowie oraz w m. Wisłok Wielki po byłym PGR w Czystogarbie",
 • opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy przez podległe Gminie jednostki organizacyjne.

Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Komańcza od 30 czerwca 2021 roku:

6 lipca (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu, które odbyło się w UG w Komańczy, z firmą projektową systemów wod-kan celem omówienia spraw związanych z koncepcją budowy oczyszczalni ścieków w Rzepedzi.

7 lipca (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Tadeusz Urban (Poseł na Sejm RP w Latach 2001-2005) – Prezes P.P.H FURUTSU – doradztwo i pośrednictwo biznesowe oraz P. Adam Drozd – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego (Przewodniczący Komisji Karpackiej) celem omówienia możliwości inwestycyjnych na terenie gminy Komańcza. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy.

7 lipca (środa) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza w Multimedialnym Centrum Edukacyjno-Kulturalnym w Stróżach Małych (Gmina Sanok) celem omówienia założeń do Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027. W spotkaniu uczestniczył m.in. Wicemarszałek Piotr Pilch, Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Przedstawiciele miast i gmin należących do Związku.

8 lipca (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu gmin powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego celem wypracowania koncepcji powołania Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego. Spotkanie miało miejsce w Urzędzie Miasta i Gminy Lesko i uczestniczył w nim Zastępca Wójta Gminy Komańcza – Paweł Rysz.

9 lipca (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu na cmentarzu żydowskim w Woli Michowej poświęconemu upamiętnieniu mordu Żydów z Woli Michowej i okolic, zamordowanych przez niemieckiego okupanta w lipcu 1942 r.

13 lipca (wtorek) 2021 – uczestnictwo w spotkaniu z P. Bogusław Szweda – Przewodniczący Rady Zagłębia Ambitnej Turystyki celem wypracowania propozycji produktów turystycznych na terenie Gminy Komańcza.

14 lipca (środa) 2021 – uczestnictwo w spotkaniu z Przedstawicielami Nadleśnictwa Rymanów celem uzgodnienia spraw związanych z uregulowaniem granic drogi gminnej w Wisłoku Wielkim.

15 lipca (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy celem omówienia spraw związanych z remontem budynku klasztoru i jego otoczenia. W spotkaniu m.in. uczestniczyli Beata Dzido – Siostra Przełożona Klasztoru Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy, Beata Kot - Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu oraz pracownicy Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

15 lipca (czwartek) 2021 – uczestnictwo w spotkaniu z P. Pachulski Piotr - APB THOR Sp. z o.o, Gniezno - firma badawcza zajmującą się pracami z zakresu ochrony zabytków. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy. W spotkaniu uczestniczyła m.in. P. Jolanta Harna – Wiceprezes Stowarzyszenia WILK i dotyczyło ono spraw związanych z odbudową fundamentów „popówki” w Starym Łupowie.

20 lipca (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z Ks. prof. Henryk Witczyk – Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Prezes Fundacji DABAR - Dialog Kultur i Religii Pogranicza Polski Ukrainy i Słowacji, Wetlina, Beata Dzido – Siostra Przełożona Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Komańczy celem omówienia spraw związanych z pracami remontowymi przy klasztorze. Spotkanie miało miejsce w Klasztorze Sióstr Nazaretanek w Komańczy.

23 lipca (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Sanockiego celem omówienia organizacji związku komunikacyjnego na terenie powiatu sanockiego. Spotkanie miało miejsce w Sali Herbowej w Sanoku.

23 lipca (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w wideokonferencji Wojewody Podkarpackiej celem omówienia włączenia jednostek OSP do akcji szczepień przeciwko COVID-19. Spotkanie miało miejsce w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku.

28 lipca (środa) 2021 roku – uczestnictwo w gospodarczej wizycie w PGE Dystrybucja połączonej z prezentacją Magazynu Energii zlokalizowanego w stacji elektroenergetycznej w Rzepedzi.

29 lipca (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników, które odbyło się w siedzibie Spółki w Szczawnem i dotyczyło zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GPGK w Szczawnem za rok obrotowy 2020.

31 lipca (sobota) 2021 roku – uczestnictwo w Pikniku Rodzinnym z Fundacją Na Sportowo, który odbył się na boisku sportowym przy Ośrodku Kultury w Szczawnem.

7 sierpnia (sobota) 2021 roku – uczestnictwo w VI Bieszczadzkim Festiwalu Sztuk na stadionie sportowym w Czarnej.

9 sierpnia (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Daniel Zawadzki – Prezes Zarządu Emperial Energy Klaster sp. z o. o. celem omówienia współpracy w zakresie utworzenia klastra energetycznego gmin. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

9 sierpnia (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Vasiľ Bomberovič – Starosta Paloty (Słowacja) celem omówienia realizacji wspólnego projektu pn. „Puls życia na granicy”. Spotkanie miało miejsce w Palocie.

10 sierpnia (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Michałem Cieślak – Minister ds. Rozwoju Samorządu Terytorialnego – Sytuacja polskich samorządów, a Polski Ład. Konferencja odbyła się w gmachu parlamentu w Warszawie.

14 sierpnia (sobota) 2021 roku – uczestnictwo w uroczystym otwarciu Słowackiej ekspozycji zrealizowanej w ramach programu współpracy Gminy Komańcza z Palotą (Słowacja) pn. „Puls życia na granicy”. Spotkanie miało miejsce w Palocie.

17 sierpnia (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Jerzym Graboś – Prezes Dyrektor Generalny Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO oraz P. Janem Kądziołka – Kierownik Biura Handlowego celem omówienia współpracy w zakresie możliwości eksploatacji kopalni Jawornik 1. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

18-19 sierpnia 2021 (środa - czwartek) - uczestnictwo w VI Kongresie Młodego Samorządu, który odbył się w Dusznikach-Zdroju. Tematy poruszane podczas tegorocznej edycji to m.in.: Polski Ład, przyszłość Samorządów w Polsce oraz wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii przez gminy.

24 sierpnia (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Marcinem Wójtowicz MQ Energy Sp. z o.o. Tychy celem omówienia możliwości współpracy w zakresie farm fotowoltaicznych.

26 sierpnia (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Burmistrz Gminy Jedlicze - Jolantę Urbanik oraz P. Piotra Lubaś – Harcmistrz, z-ca Komendanta d.s. Organizacyjnych Komendy Hufca Krosno im. Jana i Stanisława Magurów. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy i dotyczyło współpracy w zakresie przywracania pamięci o cmentarzach z okresu Wielkiej wojny oraz spraw związanych z funkcjonowaniem Stanicy ZHP Hufca Krosno w Woli Michowej.

27 sierpnia (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z księdzem Mitrat Jan Pipka - proboszcz parafii grekokatolickiej św. Piotra i Pawła w Krynicy-Zdroju, Bractwo Młodzieży Greckokatolickiej „Sarepta” w Komańczy, księdzem Jarosław Czuchta proboszcz parafii greckokatolickiej p.w. św. Archanioła Michała Wysowa oraz P. Jolanta Harna – Wiceprezes Stowarzyszenia WILK. Spotkanie odbyło się w UG w Komańczy i dotyczyło wykupienia eksponatów z Izby Pamiątek Etnograficznych.

28 sierpnia (sobota) 2021 roku – uczestnictwo w uroczystości 60-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi i poświęcenia nowego wozu strażackiego.

29 sierpnia (niedziela) 2021 roku – uczestnictwo w Festiwalu Twórczości Ludowej w Gminie Tyrawa Wołoska.

31 sierpnia (wtorek) 2021 roku – uczestnictwo w uroczystych obchodach 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Komańcza. Uroczystość odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczawnem.

1 września (środa) 2021 roku - uczestnictwo w uroczystym osłonięciu oraz poświęceniu Pomnika Generała Stanisława Maczka w Ustrzykach Dolnych w 82. Rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

2 września (czwartek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. ppłk Mariusz Kocaj – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Łupkowie celem omówienia współpracy w ramach działania praca dla więźniów. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

3 września (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w spotkaniu z P. Adamem Pęzioł - Prezes Stowarzyszenia Ośrodek Myśli Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Komańczy, ks. Mateusz Rutkowski - Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Józefa w Komańczy ks. Adam Liwacz oraz P. Maria Grabek Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy celem omówienia spraw związanych z przygotowaniami do uroczystości dziękczynienia za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Spotkanie miało miejsce w UG w Komańczy.

3 września (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w XII HARASYMIADZIE, która odbyła się w Restauracji „Pod Kominkiem” w Komańczy.

4 września (sobota) 2021 roku – uczestnictwo w wycieczce i wielokulturowej imprezie, która odbyła się w ramach projektu „Iluminacja obiektów dziedzictwa kulturowego transgranicznej trasy rowerowej PL-SK” w GOK w Szczawnem.

6 września (poniedziałek) 2021 roku – uczestnictwo w posiedzeniu Związku Bieszczadzkich Gmin Pogranicza, które odbyło się w UG w Tyrawie Wołoskiej celem omówienia problematyki związanej z ekspansją dużych chronionych drapieżników, „Polskim Ładem” oraz unijną strategią na rzecz bioróżnorodności 2030 – przywracanie przyrody do naszego życia.

10 września (piątek) 2021 roku – uczestnictwo w konferencji pn. „Stefan Kardynał Wyszyński - Wychowawca, nauczyciel i mąż stanu, która odbyła się w Auli im. Roberta Schumana Auditorium Maximum Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

12 września (niedziela) 2021 roku – uczestnictwo w beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszawskiego Prymasa Polski i Matki Elżbiety Róży Czackiej w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie.

Radny Roman Orzechowski zapytał o spotkanie z przedstawicielami firmy VOICE-NET – czy padł z ich strony termin, kiedy będą robili przyłącz?

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział, że sami nie wiedzą. Nie są gotowe projekty. Nie mamy pełnej informacji.

Radny Piotr Trzaska zapytał o spotkanie na temat „przywracania przyrody do naszego życia”.

Czy ktoś chce więcej drapieżników?

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział, że w temacie dotyczącym drapieżników, chodzi o to, że lobbujemy, aby powstała grupa interwencyjna z naszego regionu przy współpracy w RDOŚ i Lasami Państwowymi, do uczestnictwa w sytuacjach wymagających płoszenia, albo odławiania zwierzyny. Był również poruszony temat dyrektywy o bioróżnorodności, którą chce wprowadzić Unia Europejska. Chcą wprowadzić ochronę ścisłą na obszarze 10 % terytorium Państwa.

Ad. 6

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT I).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Radni nie wnieśli uwag, ani pytań w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT I) (zał. nr 6 do protokołu), a następnie poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”. (głosowanie stanowi zał. nr 7 do protokołu).

Uchwała Nr XXXIV/270/2021

Ad. 7

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT II).

Skarbnik Katarzyna Rzepka pokrótce objaśniła projekt uchwały.

Radni nie wnieśli uwag, ani pytań w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok (PROJEKT II) (zał. nr 8 do protokołu), a następnie poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”. (głosowanie stanowi zał. nr 9 do protokołu).

Uchwała Nr XXXIV/271/2021

Ad. 8

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.

Skarbnik Katarzyna Rzepka omówiła pokrótce projekt uchwały.

Radni nie wnieśli uwag, ani pytań w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza (zał. nr 10 do protokołu), a następnie poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za” (głosowanie stanowi zał. nr 11 do protokołu).

Uchwała Nr XXXIV/272/2021

Ad. 9

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Komańcza.


Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Radni nie wnieśli uwag, ani pytań w związku z tym Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Komańcza (zał. nr 12 do protokołu), a następnie poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”. (głosowanie stanowi zał. nr 13 do protokołu).

Uchwała Nr XXXIV/273/2021

Ad. 10

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Komańcza działek nr 66/2 o pow. 0,1887 ha, nr 66/3 o pow. 0,0756 ha i nr 66/6 o pow. 0,0668 ha położonych w Komańczy, stanowiących własność osoby fizycznej (załącznik nr 14 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Komańcza działek nr 66/2 o pow. 0,1887 ha, nr 66/3 o pow. 0,0756 ha i nr 66/6 o pow. 0,0668 ha położonych w Komańczy, stanowiących własność osoby fizycznej, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 15 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXIV/274/2021

Ad.11

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w wyrażenia woli współdziałania i zawarcia przez Gminę Komańcza porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności (załącznik nr 16 do protokołu).

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały. Poprosił o wprowadzenie zmian do projektu uchwały: Tytuł uchwały zyskuje brzmienie: „w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie przez Gminę Komańcza porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności” i Par. 1 zyskuje brzmienie ”Rada Gminy Komańcza wyraża zgodę na współdziałanie i zawarcie przez Gminę Komańcza porozumienia z Powiatem Leskim, Powiatem Sanockim, Gminą Sanok, Miastem i Gminą Zagórz, Miastem i Gminą Lesko, Gminą Bukowsko, Gminą Zarszyn, Gminą Besko, Gminą Tyrawa Wołoska, Gminą Miasta Sanoka w zakresie współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla obszaru ww. powiatów i gmin, będącego koncepcją zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności, mającego na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców oraz obniżenie negatywnego wpływu transportu na środowisko”.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie i zawarcie przez Gmine Komańcza porozumienia dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 17 do protokołu). W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXIV/275/2021

Ad.12

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie utowrzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Radny Roman Orzechowski wyjaśnił, że w Statucie Bieszczadzkiego związku Komunikacyjnego są zawarte takie sformułowania, gdzie gmina może ponosić konsekwencje finansowe – byłby Zarząd na etacie i możliwość zaciągania zobowiązań. Każde zobowiązanie zaciągnięte przez ten Zarząd musiałby być gwarantowany przez naszą gminę. Nasza gmina jest tak usytuaowana, że z tej strony transport nie jest dla nas najważniejszy. Żeby nie narazić się na jakieś perturbacje finansowe ustaliliśmy na komisji, ze opiniujemy negatywnie.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie utowrzenia Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 18 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta przy 2 głosach „za” i 11 głosach „przeciw”.

Ad. 13

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.

Wójt Roman Bzdyk objaśnił pokrótce projekt uchwały – jest ona pochodną poprzedniej uchwały.

Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego, a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 19 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała nie została podjęta przy 13 głosach „przeciw”.

Ad.14

Przewodniczący przystąpił do realizacji kolejnego punktu porządku obrad sesji, tj.: Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komańcza.

Wójt Roman Bzdyk pokrótce objaśnił projekt uchwały.

Z braku pytań Przewodniczący odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Komańcza (załącznik nr 20 do protokołu), a następnie poddał go pod głosowanie (załącznik nr 21 do protokołu).

W wyniku głosowania uchwała została podjęta głosami 13 „za”.

Uchwała Nr XXXIV/276/2021

Ad.15

Interpelacje i zapytania radnych.

Brak zgłoszonych interpelacji i zapytań.

Ad. 16

Wolne wnioski.

Sołtys Miron Krysyna zapytał, co na spotkaniu zostało ustalone w sprawie zakupu kruszywa w kamieniołomie? Do tej pory były problemy z kupnem.

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział, że z tego, co wie kamieniołom czasami sprzedaje kamień w dużych ilościach. Nie ma gwarancji, czy będzie sprzedawane. Przyszłość kamieniołomu jest zależna od Państwa Radnych.

Przewodniczący RG Adam Pasiniewicz powiedział, że było spotkanie na Komisji Budżetowej z prezesem kamieniołomu. Było uzgodnione, że jeżeli dojdzie do porozumienia z Panem Wójtem, wtedy będziemy dalej procedować.

Radny Piotr Trzaska zapytał o problemy z budynkiem, w którym znajduje się Ośrodek Zdrowia. Czy coś w tej sprawie się wyjaśniło, czy nadal są przepychanki?

Godz. 10:55 – obrady opuszcza Radny Włodzimierz Kopylec. Obecnych 12 Radnych.

Wójt Roman Bzdyk odpowiedział, że na razie oczekujemy na ostateczną ekspertyzę kominiarza, który został zatrudniony przez obecnego Pana Prezesa i od tego będzie wszystko zależało, jak będzie sytuacja wyglądała. Współpraca gminy z obecnym Zarządem nie układa się. Chcieliśmy umocnić teren, żeby samochody mogły parkować – nie jesteśmy w stanie się porozumieć. Chcieliśmy wykonać na prośbę Radnej Anny Dudy zadaszenie, enklawę na śmieci – też nie możemy się dogadać. Wpłynęły również od mieszkańców róźnego rodzaju zawiadomienia o różnych nieścisłościach i niedopracowanych sprawach związanych z placem zabaw. Podjęliśmy wedle naszych możliwości działania. Nie wiemy jak będzie sytuacja wyglądała.

Radny Kazimierz Hnat zapytał Prezesa GPGK o podłączenie nowej studni w Rzepedzi do ujęcia – kiedy to nastąpi i kiedy będzie czyszczenie? Miało to być we wrześniu.

Prezes GPGK Ryszard Słowik odpowiedział, że brakuje tylko decyzji (niezrozumiałe) Sanepid itd. Woda jest zbadana wcześniej, za wyjątkiem tego, że musi być przeprowadzona porocedura jej uzdatnienia. Cała instalacja jest podpięta.

Radny Kazimierz Hnat zapytał, czy jakiegoś terminu nie można określić?

Prezes GPGK Ryszard Słowik odpowiedział, że trzeba czekać na zgodę Sanepidu. Woda wymaga niewielkich modyfikacji uzdatnieniowych. Dogadujemy się z poszczególnymi mieszkańcami, że zredukujemy ilość wody, którą należy wypuścić w ramach czyszczenia. Nikt nie zagwarantuje, że problem nie będzie występował nawet gdyby była woda idealnie dobra wprowadzona. Problem istnieje w istniejącej instalacji.

 Ad. 19

Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXXIV sesji Rady Gminy Komańcza VIII Kadencji.

Czas trwania:

10:00-11:00

Protokołowała:

Inspektor

Edyta Opar 


Data wytworzenia: 2021-09-14
Sporządzone przez: Edyta Opar (Inspektor)
Data udostępnienia: 2021-11-17 09:10:42
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Tomasz Rachwał
Wyświetleń: 288