Balnica


Balnica to nieistniejącą już wieś. Znajdowała się w południowej części Gminy Komańcza. Od strony wschodniej sąsiadowała z wsią Wola Michowa, od południa z wsią Maniów, na zachodzie natomiast sięgała niemal po dzisiejszą granicę polsko-słowacką.

Balnica, według przekazów źródłowych, powstała w roku 1549 na mocy przywileju lokacyjnego wydanego przez ówczesnego starostę leskiego (liskiego) - Piotra Zborowskiego. Przywilej ów otrzymał Ivan Steczowicz, syn kniazia z Woli Michowej.

Balnica została ulokowana na prawie wołoskim. Zasiedlanie wsi następowało powoli. Miejscowość odnotowana została w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich z 1880 roku, informacje na jej temat jednak są skąpe: "Balnica wś, pow. Lisko, o 6 kil. Od st. p. Wola Michowa, w parafii gr. kat Maniów".

W okresie międzywojennym Balnicę zamieszkiwała głównie ludność pochodzenia ruskiego, w większości górale karpaccy czyli Łemkowie. Nad wsią górowała drewniano-murowana cerkiew pw. św Michała Archanioła (nie zachowana do naszych czasów).

Z przedwojennych źródeł dotyczących Balnicy wiadomo, że była to wieś o dużej powierzchni i liczbie ludności. Po II wojnie światowej wysiedlono wszystkich jej mieszkańców. W chwili obecnej jedynym świadectwem niegdysiejszego istnienia w tym miejscu dużej wsi jest zabytkowa murowana kapliczka ze współczesnym obrazem Matki Bożej Opiekunki Lasu wykonanym w 2008 roku przez lokalnego artystę malarza Zdzisława Pękalskiego. U stóp kapliczki bije jedno z wielu uznawanych za cudowne źródełek jakie znajdują się na terenie Bieszczadów i Beskidu Niskiego.

Ciekawostką jest, że 25 kwietnia 2006 roku w granicach dawnej wsi Balnica został odnaleziony i wykopany pochodzący prawdopodobnie z przycerkiewnej dzwonnicy wielki 625 kilogramowy dzwon. Zabytek znajduje się obecnie w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Balnica jest warta odwiedzenia ze względu na położenie w urokliwym, malowniczym miejscu. Wędrówkę po opuszczonej osadzie ułatwia wytyczona w 2010 roku przechodząca przez ten teren transgraniczna przyrodniczo - historyczna ścieżka spacerowa.