>   Wójt Gminy Komańcza ogłasza  przetargi ustne ograniczone na dzierżawy na cele rolne na okres 6 lat i 2 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza

  Wójt Gminy Komańcza ogłasza  przetargi ustne ograniczone na dzierżawy na cele rolne na okres 6 lat i 2 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza


Na  podstawie  art. 38  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o gospodarce  nieruchomościami ( t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) , Uchwały Nr XL/325/2022  Rady Gminy Komańcza z dnia 28 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres powyżej trzech do ośmiu lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza oraz uchylenia uchwały własnej w części, Zarządzenia Nr 25/2021 Wójta Gminy Komańcza z dnia 01 marca 2021r.  w sprawie  ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Komańcza, Zarządzenia Nr 94/2023 Wójta Gminy Komańcza z dnia 07 lipca 2023r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze przetargu

                                                                                                                                        Wójt Gminy Komańcza

               ogłasza  przetargi ustne ograniczone na dzierżawy na cele rolne na okres 6 lat i 2 miesięcy nieruchomości gruntowych, niezabudowanych stanowiących własność Gminy Komańcza:

Lp.

Położenie

Nr ewid. nieruchomości

Pow. [ha] Opis nieruchomości

Nr księgi wieczystej

Stawka wywoławcza czynszu dzierżawnego za 1 ha /rok [zł] oraz kwota wywoławcza czynszu dzierżawnego brutto

Wysokość wadium [zł]

Minimalne postąpienie czynszu [zł]

Godz. rozpoczęcia przetargu

1.

Turzańsk

216

pow. 0,1732 ha o użytkach PSV o pow. 0,0134 ha, PsVI o pow.0,1598 ha

KS1S/00053779/7

661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę  16 254,00 zł /rok

1 630,00

170,00

830

222

pow. 0,9380 ha o użytkach PsV o pow. 0,5190 ha, Lzr-PsV 0,4190 ha

223

pow. 1,0661ha o użytkach PsV o pow. 0,6228 ha, Lzr-PsV o pow. 0,4433 ha

224

pow. 1,5988 ha o użytkach PsV  o pow. 0,6372 ha, Lzr-PsV o pow. 0,9616 ha

225

pow.1,0000 ha o użytku PsV

226

pow.0,8811 ha o użytkach PsV o pow. 0,4795 ha , Lzr-PsV o pow. 0,4016 ha

227

pow.0,9684 ha o użytkach PsV o pow. 0,7218 ha, Lzr-PsV o pow. 0,2466 ha

228

pow.1,1883 ha o użytkach PsV o pow. 1,0676 ha, Lzr-PsV o pow. 0,1207 ha

229

pow. 0,4630 ha o użytku PsV

230

pow. 0,6733 ha o użytku PsV

231

pow. 0,7445 ha o użytku PsV

232

pow. 0,9451 ha o użytku PsV

234

pow. 0,9749 ha o użytku PsV

236

pow. 1,0388 ha o użytkach PsV o pow.0,9767 ha, Lzr-PsV o pow. 0,0621 ha

237

pow. 1,1291 ha o użytkach PsV o pow.0,5570 ha, Lzr-PsV o pow. 0,5721 ha

238

pow. 1,0385 ha o użytku PsV

239

pow. 1,3151 ha o użytku PsV

240

pow. 0,8524 ha o użytku PsV

241

pow. 0,9532 ha o użytku PsV

244

pow. 1,5307 ha o użytkach PsV o pow. 0,7291 ha, Lzr-PsV o pow. 0,5520 ha, Lzr-PsVI o pow. 0,2496 ha

245

część działki o pow. 1,2587 ha o użytku Lzr-PsV

135/2

część działki o pow. 3,8587 ha o użytkach RV o pow. 2,5169 ha, ŁV o pow. 0,6247 ha, ŁVI o pow. 0,1068 ha, PsV o pow. 0,2657 ha, Lzr-ŁVI o pow. 0,3446 ha

KS1S/00028342/1

 

Łączna powierzchnia: 24,5899 ha

 

2.

 

Turzańsk

 

408/8

 

część działki o pow. 37,7228 ha o użytkach PsIV o pow. 7,9234 ha, PsV o pow. 22,0438 ha, PsVI o pow. 4,3731 ha, Lzr-PsV o pow. 3,3825 ha

 

KS1S/00053779/7

661 zł/za 1 ha rocznie co stanowi łącznie kwotę  24 935,00 zł /rok

2 500,00

250,00

915

 1. Przetargi na powyższe nieruchomości odbędą się w dniu 16 listopada 2023r. w Urzędzie Gminy Komańcza, 38-543 Komańcza 166 / I piętro, sala konferencyjna nr 109/.
 2. Dla nieruchomości objętych przetargiem nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nieruchomości nie posiadają prawnego dojazdu do drogi publicznej.
 3. Przetargi są ograniczone do osób fizycznych zamieszkujących na terenie gminy Komańcza, w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2022 poz. 1191 ze zm.) z zamiarem stałego przebywania, osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, działalność rolniczą na terenie ww. gminy, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadających siedzibę na terenie gminy Komańcza. Prawo dopuszczenia do udziału w przetargu ustalane jest na podstawie danych w ewidencji ludności na dzień przetargu, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,  wpisu  KRS, innych rejestrów  lub oświadczenia osoby fizycznej, weryfikowanego z danymi w ewidencji ludności na dzień przetargu. Przetarg ma na celu umożliwienie zagospodarowania rolniczego przez lokalne podmioty.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie i w terminie wskazanym w ogłoszeniu oraz brak zaległości z tytułu wymagalnych zobowiązań wobec Gminy Komańcza, w szczególności zobowiązań cywilnoprawnych i publicznoprawnych.
 5. Wadium należy wpłacić na każdy przetarg oddzielnie na rachunek bankowy Gminy Komańcza nr 63 1130 1105 0005 2057 5820 0007 prowadzony w  BGK Oddział w Rzeszowie.
 6. Wadium wniesione w terminie uznaje się tylko takie, który wpłynęło na konto bankowe Gminy najpóźniej do końca dnia 15 listopada 2023 r.
 7. O wysokości  postąpienia  decydują  uczestnicy  przetargu, z  tym  że  postąpienie  nie  może  być niższe niż wskazane w ogłoszeniu.
 8. Wadium  wpłacone  przez  uczestnika  przetargu, który  przetarg  wygrał  zalicza  się  na  poczet  czynszu  za dzierżawę, natomiast  pozostałym  uczestnikom zwraca się wadium po zamknięciu  przetargu  nie  później  niż  przed  upływem  3 dni roboczych od  dnia  zamknięcia  przetargu, przelewem na wskazane przez nich konto bankowe. W razie uchylenia się osoby, która przetarg wygrała od zawarcia umowy dzierżawy wadium przepada, a uczestnik nie zostanie dopuszczony do ponownego przetargu na dzierżawę tych samych nieruchomości. Wówczas komisja przetargowa może zawiadomić oferenta, który wylicytował kolejny najwyższy czynsz, o możliwości podpisania z nim umowy dzierżawy.
 9. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
 10. Dzierżawa rolna zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
 11. W terminie  do 14 dni  od  dnia  rozstrzygnięcia  przetargu  zostanie  zawarta  umowa dzierżawy. Dzierżawca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym. Okazanie, wznowienie punktów granicznych nieruchomości może się odbyć staraniem i na koszt przyszłego dzierżawcy.   Dzierżawca  bez   zgody   wydzierżawiającego  nie   będzie mógł  dzierżawionego  terenu  poddzierżawić  ani  przekazywać   do  bezpłatnego   używania osobom trzecim. Zawarcie  umowy  dzierżawy  gruntu  po  przeprowadzeniu  przetargu   nastąpi na  okres  6 lat  i 2 miesięcy z  możliwością wcześniejszego  rozwiązania  umowy  dzierżawy  w przypadkach  określonych  w  Czynsz  za  dzierżawę  płatny będzie  z  góry  do 30 czerwca i 20 grudnia każdego roku.
 12. Zabezpieczeniem należności Gminy Komańcza wynikających z umowy dzierżawy będzie weksel własny in blanco dzierżawcy wraz z deklaracją wekslową, podpisywany przy zawieraniu umowy dzierżawy.
 13. Stawki czynszu nie obejmują opłat za usługi komunalne oraz podatku od nieruchomości; za wymienione dzierżawca ponosi odpowiednie opłaty na zasadach ogólnych.  
 14. Czynsz za  dzierżawę  gruntu  ustalony  w przetargu będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen  towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Prezesa GUS.
 15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia przetargu w całości lub części w każdym czasie bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje  o  oddaniu  w  dzierżawę  ww. nieruchomości, projekt umowy dzierżawy oraz regulamin można uzyskać w Urzędzie Gminy Komańcza, pok. 205, tel. 13- 467-70-35, w. 36, na stronie  internetowej Urzędu  www.komancza.pl  lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Komańcza.


Data wytworzenia: 2023-10-27
Sporządzone przez: Joanna Szulc (Inspektor)
Data udostępnienia: 2023-10-31 12:19:44
Rodzaj zamówienia: Informacja
Opublikowane przez: Edyta Opar
Rejestr zmian: Link
Wyświetleń: 80