Dzisiaj jest
środa, 23 sierpnia 2017, 235 dzień roku, imieniny Apolinarego, Miły, Róży
komancza.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / GOPS / stypendia

stypendia

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIÓW I ZASIŁKÓW SZKOLNYCH

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.).

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne,

 • zasiłek szkolny.

 

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Celem pomocy materialnej dla uczniów nie jest zaspokojenie potrzeb życiowych rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji w ich codziennej egzystencji, ale umożliwienie uczniowi równego dostępu do edukacji, pomoc dla konkretnego ucznia w uzyskaniu przez niego właściwego dostępu do edukacji, mimo niekorzystnej sytuacji finansowej rodziny. Podstawą do udzielenia tej pomocy są przede wszystkim określone potrzeby edukacyjne ucznia, przedstawione we wniosku, które nie mogą zostać zaspokojone w związku ze złą sytuacją materialną rodziny.

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 

 1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, ale nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

 

Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o pomoc w formie stypendium szkolnego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 2013 r. poz. 183 z późn. zm.) wynosi 456,00 zł. /os.

Wniosek o przyznanie świadczenia mogą złożyć:

 • rodzice, opiekun prawny albo pełnoletni uczeń, po zasięgnięciu opinii odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium j. obcych, kolegium pracowników służb specjalnych lub ośrodka,

 • odpowiednio dyrektor szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb specjalnych lub ośrodka

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego (w bieżącym roku szkolnym 2013/2014 do 16 września), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j. obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – okres nie dłuższy niż od października do czerwca w danym roku szkolnym.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach netto w rodzinie uzyskanych w w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.

Potwierdzenie wysokości dochodu

Do wniosku o przyznanie stypendium szkolnego należy dołączyć zaświadczenia lub oświadczenie o wysokości dochodów netto członków rodziny zamieszkujących wspólnie z uczniem, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, a w szczególności:

 1. zaświadczenia o zarobkach z uwzględnieniem dochodów z tytułu zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,

 2. zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych lub nakaz podatkowy,

 3. zaświadczenia o wysokości otrzymywanych rent, emerytur lub alimentów,

 4. zaświadczenia o przyznanych dodatkach mieszkaniowych świadczeniach rodzinnych, pielęgnacyjnych lub innych,

 5. zaświadczenia o wysokości dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej,

 6. zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z wyszczególnieniem rodzaju i wysokości świadczenia,

 7. oświadczenia o dochodach z pracy dorywczej,

 8. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 9. osoby prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do przedstawienia informacji o dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w formie zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

 10. wyroki sądowe poświadczające wysokość zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji załączonej do wniosku.

Rodzice ucznia, opiekun prawny, uczeń pełnoletni lub dyrektor szkoły beneficjanta otrzymującego stypendium szkolne zobowiązani jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn stanowiących podstawę jego przyznania.

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO to m.in.:

 1. Podręczniki szkolne.

 2. Pomoce szkolne (np. Vademecum, kompendium wiedzy, opracowania z przedmiotów lekcyjnych, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice fizyczne i astronomiczne, lektury szkolne).

 3. Artykuły i przybory szkolne (np. zeszyty, notesy, piórnik, ołówki, długopisy, kredki, flamastry, farby, gumki, temperówki, kalkulatory, papier kancelaryjny, blok szkolny, nożyczki, taśma klejąca, korektor, klej szkolny, przybory geometryczne, plecak szkolny (tornister), itp.).

 4. Strój na lekcje wychowania fizycznego (np. obuwie sportowe, będące obuwiem zamiennym przeznaczonym do użytku szkolnego, spodenki, szorty, koszulka, getry, dres, itp.) w przypadku potwierdzenia konieczności zakupu przez szkołę.

 5. Odzież i przybory do nauki zawodu tj. fartuch, obuwie ochronne, narzędzia (dotyczy klas technicznych).

 6. Wycieczki przedmiotowe i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum).

 7. Koszty związane z uczestnictwem w tzw. zielonych szkołach.

 8. Koszty związane z udziałem w dodatkowych zajęciach o charakterze edukacyjnym (np. zajęcia wyrównawcze, nauka języków, zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, muzyczne, artystyczne, kółka zainteresowań).

 9. Koszty związane z dojazdem do szkoły środkami komunikacji zbiorowej uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczom kolegiów nauczycielskich związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. strój na lekcje wychowania fizycznego, obowiązujący zgodnie z regulaminem szkoły strój szkolny) lub z jego zainteresowaniami i rozwojem jego zdolności (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do zakresu pomocy społecznej i nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.

ZASIŁKI SZKOLNE

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, a w szczególności w razie klęski żywiołowej, bądź zdarzenia losowego powodującego istotny uszczerbek materialny, w razie śmierci rodzica lub opiekuna, utraty źródła utrzymania lub mieszkania, nagłej i ciężkiej choroby uprawnionego, rodzica lub opiekuna.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Termin składania wniosków o stypendium szkolne na rok szkolny 2013/2014 upływa z dniem 16 września 2013 roku, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów j. obcych i kolegiów pracowników służb społecznych z dniem 15 października 2013 roku.

Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych udziela pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Agnieszka Socińska tel. 13 4677350 pokój nr 01 w godzinach od 700 – 1500


Dokumenty do pobrania:

Wniosek o stypendium - załącznik 

 

 

Marcel Domin
23 sierpnia 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Newsletter
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja
dopisz wypisz
Banery

- mp2_dwiecerkwie.png

Gmina Komańcza
Komańcza 166, 38-543 Komańcza, pow. sanocki, woj. podkarpackietel.: 13 467 70 35, fax: 13 467 70 35, email: urzad@komancza.pl, http://www.komancza.pl
NIP: 687-17-850-88, Regon: 370440755
numer konta: 66 8642 0002 2001 0000 5669 0001

Licznik odwiedzin: 484296
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI